post

„Досега 824 общински проекта са получили мостово финансиране в размер на почти 1 млрд. лв. от Фонд ФЛАГ за извършване на разплащания към изпълнители или за осигуряване на собствено съфинансиране по проекти, които изпълняват със средства от европейските фондове – както от оперативните програми „Регионално развитие“ и „Околна среда“, така и от Програмата за развитие на селските райони. Със средства от фонда се финансират също недопустими дейности или заплащат финансови корекции. Предоставените от фонда средства са използвани от бенефициентите за разплащания по проекти на обща стойност близо 4 млрд. лв. От тях над 60 % от тях са по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.“.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при подписването на договорите между Фонда за органите на местното самоуправление и „Банка ДСК“ ЕАД и „СИБАНК“ ЕАД за предоставяне на два револвиращи кредита, с които ще бъда подпомогната дейността на фонда.

Министърът припомни, че от 2009 г. той предоставя дългосрочно нисколихвено преференциално кредитиране, мостово финансиране на всички общини в страната.

След проведената тръжна процедура, наличният ресурс на ФЛАГ става 320 млн. лв. С тях всички общини бенефициенти по проекти ще могат спокойно да ги приключат до края на годината като ще могат да получат постоянно налични оборотни средства. В случай, че не могат да реализират проектите до края на тази година, ще използват средствата от фонда, за да ги продължат през следващата, каза още Павлова.

ФЛАГ ще разполага с достатъчен ресурс, за да подкрепи общински проекти и през първите 2-3 години от новия програмен период, съобщи тя.

Регионалният министър заяви, че има дългосрочни планове за развитието на Фонд ФЛАГ като кредитираща институция, управляваща европейско и банково финансиране кредитиране на принципа на финансовия инженеринг. Към момента той участва успешно и беше избран като фонд мениджър по съвместната европейска инициатива JESSICA. ФЛАГ ще продължи да се развива на база изключително успешната си реализация като такъв, като предоставя кредитиране за градско развитие. Възможно е да бъде доразвит в посока дългосрочно кредитираща институция за всички водни проекти, по които бенефициенти ще бъдат ВиК дружествата, каза Павлова

Условията, лихвените нива и сроковете, които получаваме по кредита, са изключително добри, съобщи министърът.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова обясни, че лихвата за тригодишния период на договора със „СИБАНК“ ЕАД за кредита в размер на 20 млн. евро е в размер на 1.44%, а тази по договора с „Банка ДСК“ ЕАД за 40 млн. лв. е в размер на 1.25 % за срок от четири години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *