post

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на ДФ „Земеделие“, съобщиха от банката.

Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва, а срокът за одобрение е до 14 дни след получаване на всички необходими документи във финансовата институция.

Целта на инициативата е да влее финансов ресурс в един от значимите сектори за развитието на българската икономика. Така ББР ще разплати на компаниите дължимите от общините суми в по-кратък срок. Това ще даде възможност за разплащане с подизпълнители, което мултиплицира ефекта и увеличава ликвидността в сектора. Програмата на ББР няма ограничение относно броя и размера на вземанията, които ще бъдат цедирани.

Сред необходимите документи, които ББР изисква са договори за строителство, включително графици за изпълнение; издадени към общините фактури; сертификати, потвърдени от строителен надзор; актове за извършени дейности, приети от компетентен орган; сертификат за плащане и др.

Пълният списък с необходими документи е публикуван в сайта ББР.

През 2010 г. Българска банка за развитие реализира подобна програма за цедиране на вземания на държавата към бизнеса. Само в периода май-септември 2010 г. финансовата институция разплати близо 160 млн. лв. на българските компании по 720 договора за цесии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *