post

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци-от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване“. Семинарът се провежда в рамките на инициативата „Екообщина“ на Посолството на Франция в България в партньорство с Министерството на околната среда и водите.

Споделянето на опита на една страна членка на Европейския съюз, която има традиции в управлението на битовите отпадъци, ще е от полза за нашите общини, за които този процес все още е предизвикателство, каза по време на семинара заместник-министър Живков. Той допълни, че политиките по управление на отпадъците на европейско и национално ниво са насочени към значително намаляване на количеството на генерираните отпадъци чрез нови инициативи за предотвратяване на образуването на отпадъци, по-добро използване на ресурсите, както и насърчаване на преминаването към по-устойчиви модели на потребление и производство. За пример Красимир Живков посочи, че производството на енергия от отпадъци може да създаде полезни взаимодействия с енергийната политика на ЕС и с политиката относно климата, но трябва да се ръководи от принципите на йерархията при управление на отпадъците. Основната цел на Енергийния съюз на ЕС е да се предостави на потребителите (домакинства и предприятия) сигурна, устойчива, конкурентна и достъпна енергия.

Заместник-министърът обърна внимание на ползите от третирането на битовите отпадъци и в частност на биоотпадъците в съоръжения за анаеробно разграждане – намаляването на парниковите емисии, образувани от депонираните биоразградими отпадъци и производството на зелена енергия от отпадъци.

Той припомни, че в България са въведени задължения за общините, системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци да осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:

–  до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло

– до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло

– до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Цели за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци:

– най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

Оценката на постигнатото в България до момента показва стабилни средни за ЕС резултати при управлението на битовите отпадъци. След 2010 г. е налице цялостна тенденция за намаляване на образуваните количества отпадъци в страната, като през 2014 г. средната норма на глава от населението е 442 кг. при средно за ЕС от 475 кг. За периода 2010-2014 г. България е постигнала напредък по отношение на рециклираните битови отпадъци. Средно за периода страната затвърждава позициите си от около 24% материално рециклиране. Постигнатият резултат е напълно съпоставим със средния за ЕС, който е 26%, обясни Красимир Живков.

Ефективното използване на отпадъците като ресурс посредством повторно използване, рециклиране и оползотворяване, може да допринесе за положителна промяна за цялостната макроикономика на страната ни, както и за прехода ѝ към зелена икономика. Ако не извлечем икономическа полза от новия подход за ефективно използване на отпадъците и прилагането на принципите на кръговата икономика, бихме пропуснали бъдещи възможности за развитие на различни сектори от икономиката. Необходимо е да подобряваме нашето разбиране за това кои отпадъци са подходящи за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване, тъй като това ще доведе до намаляване на потреблението на природни ресурси, каза в заключение заместник-министър Живков.

Конкурсът „Екообщина“ е под патронажа на президента на Р България и се осъществява в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. МОСВ партнира в категориите „устойчиво управление на водите“ и „устойчиво управление на отпадъците“ (с по две подкатегории – за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души). Чрез Оперативна програма „Околна среда“ се осигурява четиридневно учебно пътуване във Франция през 2017 г. за представители на общините лауреати в двете категории.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *