post

Правителството актуализира Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й. Необходимостта от актуализацията е с оглед приетия през април от Народното събрание ЗИД на Закона за пътищата. С него се предвижда прекратяване дейността на Държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти“, като всички дейности във връзка с автомагистралите ,,Хемус“, „Струма“ и „Черно море“ преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.

В актуализираната стратегия се предлага актуализиране на информацията по отношение на завършените обекти, финансирани през програмен период 2007-2013 г., и новите обекти, които ще бъдат финансирани през новия програмен период.

Освен списък с приоритетни проекти, финансов план и програми за развитие на транспортната инфраструктура, Стратегията съдържа анализ на състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа, общата дължина, амортизационно състояние, състоянието на пътните съоръжения, статистика и прогноза за трафика и интензивност на движението. Тя набелязва и нужните законови промени, които да са в съответствие с увеличения брой на моторните превозни средства, тяхната товароносимост, както и нарасналия транзитен трафик след приемането ни в ЕС.

Основните цели на Стратегията са развитие на устойчива пътна инфраструктура; интегрирането й в европейската транспортна система; постигане на висока безопасност и ефективно управление на пътния сектор. Документът е ключов за развитието на пътната инфраструктура в България през настоящия програмен период на ЕС, за ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на състоянието на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *