post

„За да постигнем устойчив ръст и да привлечем повече инвестиции в област Ямбол е необходимо да работим за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и преструктурирането й в икономика на знанието чрез засилване на взаимодействието на индустрията и науката“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на откриването на „Икономически форум Ямбол 2016. Един град – много възможности“ в гр. Ямбол.

Според министър Лукарски усилията на централната администрация и на местната власт трябва да бъдат насочени към насърчаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност, обновяване на технологичната база и подкрепа за предприемачеството и иновациите. „Министерство на икономиката предложи различни инструменти при подготовката на новите програми за регионално развитие и развитие на човешките ресурси в периода 2016-2020 г.“, изтъкна икономическият министър. По думите му такъв инструмент е изграждането на индустриални зони, предоставящи инфраструктура за потенциални инвеститори по Оперативна програма „Региони в растеж“ и възможностите за обучение на новоназначени служители в изпълнение на инвестиционни проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. „В Ямбол може да бъде реализирана успешна индустриална зона”, категоричен беше министър Лукарски.

Друг важен инструмент за стимулирането на активността на регионално ниво според него е Закона за насърчаване на инвестиции (ЗНИ). В него е заложен диференциран подход за приоритетно стимулиране в икономически необлагодетелстваните региони. Този закон дава възможност на общините за приемане на наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение (за инвестиции под 2 млн. лв. и 10 заети) и предоставяне на насърчителни мерки на местни и чужди инвеститори. Министър Лукарски посочи, че три от фирмите на територията на област Ямбол – Язаки България, Миролио и Центърът за нанотехнологии, са сертифицирани по ЗНИ.

Министърът на икономиката призова местните предприемачи да се възползват от възможностите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Той подчерта, че се наблюдава засилена активност по програмата в област Ямбол. В момента по първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“ на територията на област Ямбол се изпълняват 5 проекта на обща стойност 6 236 702 лв. Още 5 договора с място на изпълнение област Ямбол се очаква да се подпишат от отпуснатия допълнителен ресурс по тази процедура. Общата стойност на тези 5 проекта е 3 616 600 лв. „Така че, вече 10 предприятия от областта могат да разчитат на финансиране по ОПИК, като за сравнение за целия изминал програмен период 2007 – 2013 година, по всички 33 процедури, на територията на Област Ямбол са реализирани успешно 20 проекта“, допълни Божидар Лукарски. В момента в процес на оценка са още 77 проектни предложения с място на изпълнение в Югоизточен регион по втората процедура по ОПИК за „Внедряване на иновации в предприятията“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *