post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е готово с новата наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Наредбата е писана по новите изисквания в Закона за кадастъра и имотния регистър, приети преди няколко месеца. Тя ще замени сега действащата наредба № 3 от 28 април 2005 г..
Новите текстове са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg. Становища могат да се изпращат до 7 ноември.
Наредбата урежда детайлно съдържанието на кадастралната карта и регистрите. В тях се включват и зоните на ограничения върху недвижимите имоти, като се променя и идентификацията на имотите.
Определени са и източниците на данни за създаването на кадастралната карта и регистрите, както и редът за създаването им. В отделна глава е описан редът за създаване на кадастрална карта и регистри чрез преобразуване на картата на възстановената собственост.
Регламентиран е и начинът на определяне на площта на самостоятелните обекти в кадастъра. Дава се възможност в кадастралната карта да се отразяват едновременно два вида трайно предназначение на територията.
Преобразуването на картата на възстановената собственост и използването й за изграждането на кадастъра е основната промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър. Ако в момента около 20% от територията на България е обхваната от кадастър, с тази мярка до няколко години делът от територията на страната с кадастрална карта ще надвиши 70%.
С поправките се облекчават и процедурите по издаване на кадастрални документи. С дигитализацията на кадастъра скици ще могат да се вадят от всяко териториално поделение на Агенцията по кадастъра или общините, без значение къде се намира имотът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *