post

Colliers International публикува данните си за развитието на пазара на офисни, индустриални и търговски площи, и инвестиции в София през първото тримесечие на 2018 г. Пазарът на офис площи през разглеждания период е стабилен. Средните наемни нива на офисите остават без промени – за клас А -13,5 евро/кв.м./месец, за клас Б – 10 евро/кв.м./месец. Предлаганите съществуващи площи клас A, B и Cса2,007,000 кв.м., а тези „в строеж“ – 384,000 кв.м. Брутният обем* на сключените сделки възлиза на 35,500 кв.м., като нетно наетите площи** са 15,000 кв.м. Свободните офиси в столицата през първото тримесечие на годината се запазват на 9%.

При търговските площи наемите са на същите нива, както и към края на миналата година. В търговските центрове*** са около 39 евро/кв.м./месец, а на главните търговски улици – 49 евро/кв.м./месец. Общото предлагане на пазара включва 400,660 кв.м. завършени търговски площи*** и 40,000 кв.м. „в строеж“. Нетно усвоените площи са 6,800 кв.м., а делът на свободните е паднал на 12%.

Няма промени и при наемите на индустриални имоти****. Техните стойности са на нивата им към края на 2017 г. При клас А са 4.5 евро/кв.м/месец, а при клас B – 2.7 евро/кв.м/месец. Предлагат се 896,000 кв.м. завършени площи и 188,000 кв.м. „в строеж“. Нетната абсорбция е 12,100 кв.м., а свободните площи са 7%.

Доходността от инвестиции в различните видове сегменти на пазара на имоти, е както следва – 7.25% за търговски площи, 8.25% – за офиси и 10% за индустриални площи. Инвестиционните обеми в България през първото тримесечие на годината, по данни на Colliers, са 52 млн. евро, от които 20 млн. евро са с активи, генериращи приход.

* Брутно наети площи – общата площ, която е била продадена или отдадена за периода; включва следните видове транзакции: отдаване на етап „в строеж“, наемане от нови за пазара оператори, експанзия (разширение на компании), подновяване/предоговаряне условия по договор, преотдаване и продажба с опция за обратно наемане на продадения имот.

** Нетни усвоени площи (нетна абсорбция) – това е разликата между реално усвоените площи през текущия период спрямо предходния. Отнася се само до проекти с разрешение за ползване.

*** В анализа са включени търговски центрове над 10,000 кв.м. в София

***** В анализа са включени проекти в София, строени по поръчка, както и спекулативно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *