post

Над 15,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подпомагане на ефективността и управлението на отрасъл ВиК в страната, обхващащ отговорните институции за провеждане на политиката за водоснабдяване и канализация и операторите, предоставящи услугата по места. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, която представи проекта „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК” на информационно събитие днес. Проектът на МРРБ се финансира по Оперативна програма „Околната среда 2014-2020 г. и е с продължителност от 54 месеца – до 16.09.2020 г. Целта е да развие и надгради капацитета на отговорните институции в отрасъла за постигане на ефективност и добро управление на водната инфраструктура и предоставяне на качествени услуги.

„Реформата във ВиК отрасъла започна през 2009 г. с промени в институционалното управление и собствеността. Факт е че 9 години по-късно все още говорим за нейното провеждане, което показва, че имаме още доста работа, която трябва да свършим“, коментира зам.-министър Крумова. Според нея една от основните задачи е с проекта да се повиши информираността и нивото на чувствителност на обществото за съществените аспекти на изграждането и поддръжката на инфраструктурата и предоставянето на ВиК услуги, както и да повиши капацитета на различните професионални сектори и на работещите в системата на ВиК. „Това е чувствителен и социален сектор, защото от една страна доставката на питейната вода е основно човешко право, движеща икономиката сила, но от друга страна става дума за  ресурсоемка дейност, изискваща значителни финансови средства за развитие, поддържане и модернизиране на инфраструктурата и изграждане на капацитет сред работещите“, каза още Крумова.  Според нея реформата ще завърши тогава, когато постигнем качествени услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всички при социално поносима цена, която обаче гарантира икономически рентабилни и самоиздържащи се оператори. За целта информираността и участието на обществото е ключово.

Иванка Виденова, директор на дирекция “Водоснабдяване и канализация” в МРРБ, коментира, че проектът цели да се създаде адекватен институционален, експертен и нормативен капацитет в институциите, които управляват отрасъл ВиК, за да се реализират ефективни инвестиции в огромната ВиК инфраструктура в страната, както и да се модернизира управлението на един от най-тежките и комплексни отрасли.

В рамките на проекта е сключено Споразумение за консултантски услуги със Световна банка, която е изготвила 10 доклада за развитие на отрасъла чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Сред тях са доклад за състоянието и модернизацията на ВиК отрасъла у нас, изпълнението на реформата в него, сравнителен анализ за качеството на предоставяните услуги, доклад за финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуални пречиствателни станции и изпълнение на насоките за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие. С помощта на Световната банка е разработена и Стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми за намаляване на въздействието върху цените. Разглежда си въздействието на реформите в отрасъла върху нивото на разполагаемия доход на потребителите и др.

Ивайло Колев, старши ВиК специалист от Световната банка, който представи докладите, обясни, че България няма проблем с водоснабдяването на населените места, но имаме проблеми с изпълнението на сроковете по европейските директиви за изграждане на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. По тази причина в рамките на проекта банката разглежда варианта за насърчаване прилагането на ефективни индивидуални решения за пречистване в малки и отдалечени населени места, което би спестило средства от реализацията на големи и скъпи проекти.

По проекта ще бъде създадена и  Електронна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и информационната система на водностопанските системи и съоръжения. В тях ще има данни за регионалните генерални планове, инвестиционните проекти и прединвестиционни проучвания. Ще се публикуват и данни за нивото на покритие с ВиК услуги и издадените разрешителни, данни за ВиК системите, бизнес плановете, състава и организационна структура на ВиК операторите. В регистъра за пръв път ще има и публична информация за вида на съоръженията, местоположението и собствеността им, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и др.

По проекта са предвидени и обучения, работни посещения за обмяна на опит и добри инженерни практики за 170 човека, семинари, пилотни проекти и демонстрации. Ще бъдат проведени инженерни практики за обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при пречистването на градски отпадъчни води и за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. В рамките на проекта  правно-консултантска подкрепа за предложения за промени в нормативни актове, становища, анализи и др. получават Асоциациите по ВиК във Велико Търново, Габрово, Търговище, Софийска област, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Хасково, Благоевград и Разград.

Пред журналисти зам.-министър Малина Крумова коментира, че е проведен технически-експертен съвет, на който са обсъждани вариантите за проект, по който да се възложи ремонта на яз. „Бели Искър“. Решението на съвета е да се възложи следваща  фаза на проектиране на технически проект, който предвижда ремонт на стената с масивно бетоново укрепване по цялата й височина. Предстои да се възложи обществена поръчка за избор на изпълнител, след изготвянето на техническо задание. Според зам.-министър Крумова е реалистично строително-ремонтните дейности да започнат догодина, съобразено с предвидените по закон процедури, предшестващи работата на терен.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *