post

През периода 2014 – 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна дейност, по данни на НСИ, пише economynews.bg. От всички предприятия 19.8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации).

През наблюдавания период 19.8% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар държави – членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение с предходното изследване на иновациите (2012 – 2014 г.) нарастването е с 1.3 пункта. При иновативните предприятия този дял е 22.9%, а при неиновативните – 18.7%.

През периода 2014 – 2016 г. иновационната активност се увеличава с 1.1 пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации – продуктови, процесови, организационни и маркетингови – съответно с 1.9,  2.7, 2.1 и 0.3 пункта.

През периода 2014 – 2016 г. 12.8% от предприятията реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 24.4% от общия оборот за 2016 година. 65.2% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 81.6% реализират стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие.

6.0% от оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за предприятието или нови за пазара продукти. 2.7% от оборота на предприятията през 2016 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а и за пазара продуктови иновации, докато 3.3% от оборота е в резултат на нови само за предприятието продукти.

През наблюдавания период 11.9% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 8.1% въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 6.4% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 3.4% – нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите.

12.9% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни иновации са прилагането на нови бизнес практики за организиране на работния процес (9.5%) и въвеждането на нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения (8.9%).

През отчетния период 12.0% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и стратегии (маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (8.4%), прилагащи нови методи за реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (5.9%).

Иновационната активност през периода 2014 – 2016 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с индустрия (31.6%), отколкото при тези, предоставящи услуги (22.1%). Най-голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) – 81.9%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 59.8% от оборота на всички предприятия. Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 59.0% от наетите във всички предприятия.

При 29.6% от всички предприятия през 2016 г. над една четвърт от наетите лица са с висше образование. При иновативните предприятия тази стойност е 41.8%, а при неиновативните – 25.1%.

Икономическата дейност в индустрията, която има най-висок дял иновативни предприятия, е „Добив на метални руди“ (62.5%). В сектора на услугите на първо място е „Научноизследователската и развойна дейност (НИРД)“, в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност.

От предприятията с технологични иновации 20.9% осъществяват иновационно сътрудничество с други предприятия, научни организации и други партньори, като за големите предприятия (250 и повече наети лица) този дял е 35.8%.

Публично финансиране в подкрепа на своята иновационна дейност получават 35.2% от всички технологични иноватори през периода 2014 – 2016 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *