post

Лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги.

Това е една от предложените промени в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР. Той може да бъде намерен на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия картография и кадастър и в Портала за обществени консултации.

Правоспособните по ЗКИР лица са инженери по геодезия, с образователно – квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра. И към момента такива лица изпълняват дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по изработване на проекти за поддържането им в актуално състояние, обясни изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова. Това е основание да се прецени, че правоспособните лица притежават необходимата компетентност да извършват значително по-леката дейност по административното обслужване на потребителите, като предоставят на хартиен носител част от документите, генерирани от информационната система на кадастъра, каза още тя. Изпълнителният директор на агенцията подчерта, че професията „Геодезия“ е регулирана и допълни, че в регистъра на правоспособните лица има регистрирани около 2250 физически лица и около 620 юридически лица.

Инж. Коритарова обясни също, че правоспособните лица ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която ще получават скици на поземлени имоти, на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след удостоверяване от тях ще бъдат предоставяни на потребителите на хартиен носител. Така предоставените документи ще имат силата на официален документ, издаден от агенцията. За извършваната от тях дейност правоспособните лица няма да получават възнаграждение от АГКК.

Изпълнителният директор на агенцията коментира, че причина за предоставената възможност е увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Включването на правоспособни лица в процеса ще подобри и ускори обслужването на гражданите и бизнеса, каза още Виолета Коритарова.

Към момента покрити с кадастрална карта са 66% от територията на страната. Предвижда се до средата на 2019 г. покритието да достигне 96%. В службите по геодезия, картография и кадастър дневно се изпълняват средно по около 3700 броя услуги, месечно те са около 75 000. През 2017 г. са извършени общо 902 963 услуги, като от тях 627 273 са свързани с издаването на скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни. От началото на тази година до края на м. юли от СГКК са извършени 683 696 услуги, като от тях броят на скиците, схемите и удостоверенията за наличие или липса на данни е 549 441. По-големият брой заявления за услуги създава необходимост СГКК да бъдат подпомагани в изпълнението им, тъй като то не може да бъде обезпечено с наличния брой служители, обясни Виолета Коритарова.

Необходимото ниво на познание на нормативната уредба и новостите в областта на геодезията, картографията и информационните системи ще се гарантират чрез задължението правоспособните лица да поддържат и повишават професионалната си квалификация чрез курс на всеки 2 години след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс.

Комисия, определена от изпълнителния директор на АГКК, в която ще се включват представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията, ще установява нарушенията, при които ще се отнема правоспособност. При първо нарушение ще се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция на стойност от 5000 до 10 000 лв., съобщи инж. Коритарова. От 1 до 3 години ще бъде лишаването от правоспособност при второ и следващо нарушение, като срокът ще се определя в зависимост от степента и характера на нарушението.

Съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на  недвижими имоти,  вече могат да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра. Промените дават възможност на съдиите по вписвания, които при вписване на актове за собственост проверяват наличието на скица/схема на вписвания имот, да се снабдяват с нея или да извършват справка. Добавянето на заинтересованите лица позволява електронната скица, схема или удостоверение да се предостави в електронен вид на съдебен или административен орган, на лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, за целите на производството, водено от тези органи и лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *