post

Промяната в Закона за регионалното развитие ще съдейства за преодоляване на констатираните слабости в регионалната политика. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на проведения Съвет по регионална политика, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Такива са изоставането на българските райони по ключови социално-икономически и демографски показатели, недостатъчна ефективност в предприетите мерки за преодоляването на вътрешнорегионалните различия, голям брой стратегически документи и неефективен механизъм за техния контрол и оценка. Тези слабости водят до необходимост от промяна на съществуващото райониране на страната за статистически цели и определяне на нов обхват на районите от ниво 2.

В срок от шест месеца от промяната на Закона за регионалното развитие трябва да бъде приет и правилник за прилагането му, е казала още министър Аврамова. В него подробно ще бъдат разписани всички технически въпроси, свързани с организацията на работа на регионалните съвети, с условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на новите стратегически документи за регионално развитие.

По повод предложението за ново статистическо райониране на страната заместник-министър Деница Николова е отбелязала, че то е съобразено с изискванията на европейския регламент и спецификите на териториите, за да се осигури провеждане на адекватна политика в по-дългосрочен период от време. Заместник-министър Николова е посочила, че ще се разширят функциите и правомощията на регионалните съвети за развитие, включително по отношение взимането на решения за изпълнение на проекти с национално и европейско финансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *