post

Европа Ностра, водещата организация за културно наследство в Европа, и Институтът към Европейската инвестиционна банка днес публикуваха технически и финансов доклад, съдържащ стратегия за опазване и развитие на паметника Бузлуджа. Сградата беше обявена за един от 7-те най-застрашени обекта на културно наследство в Европа за 2018г. по номинация на фондация „Проект Бузлуджа“.

Докладът е съставен въз основа на резултатите от тридневна експертна мисия в България, проведена от 26 до 28 септември 2018г. По време на мисията делегация от европейски специалисти по културно наследство и финанси посети паметника Бузлуджа и се срещна с представители на Министерски съвет, Министерство на културата и Областна администрация Стара Загора.

Според експертите „паметникът Бузлуджа е уникално инженерно постижение” и “шедьовър на архитектурата и изкуството от явно европейско значение заради своята история, изключителни характеристики и многобройни възможности за ново предназначение”. В момента паметникът е изоставен и се руши. “Основната цел на този план за действие е възстановяването на паметника. Първо, той трябва да се обезопаси и да се приведе в използваемо състояние, а след това да му се вдъхне нов живот чрез организиране на туристически посещения и допълнителни събития като семинари, концерти и изложби. Основният замисъл е не да се възстанови оригиналният вид на паметника, а да се приспособи за нови и атрактивни предназначения. Друга основна цел е паметникът да бъде извън бъдещи политически противоречия“, се казва в доклада.

Обобщение на подробния план за действие, предложен в доклада:

Сградата е държавна собственост и в момента се управлява от Областна администрация Стара Загора. Министерски съвет трябва да прехвърли собствеността на паметника на държавната институция, която ще носи отговорност за изпълнението на проекта и за стопанисването му. Най-вероятно е, това да бъде Министерство на културата, а друга възможност е Областна администрация Стара Загора или Община Казанлък. Частна собственост или концесия са силно непрепоръчителни, тъй като няма да има директен контрол върху бъдещото предназначение и съдържание на паметника. Независимо от това, може да се обмисли стопанисване на паметника от частна фирма по време на оперативната фаза.

Паралелно с това паметникът Бузлуджа трябва да бъде обявен за паметник на културното наследство от национално значение по българското законодателство.

Необходимо е незабавно да се планират и приложат спешни мерки, предотвратяващи допълнителна разруха на паметника и подготвящи го за безопасни посещения. Като минимално изискване сградата трябва да бъде устойчива на атмосферни влияния, за да се спре проникването на вода през покрива или прозорците. Неотложните ремонтни дейности включват почистване на интериора и отстраняване на отпадъците, премахване на опасни елементи, належащи поправки на мозайките, монтаж на прозорци и покриване на покрива. Тези спешни мерки могат да бъдат предприети и финансирани от българското правителство като извънредна целева помощ. Предварително трябва да се извърши техническа оценка на актуалното състояние на сградата и да се определи най-доброто решение за минимални укрепващи дейности. Стойността за провеждане на тези спешни мерки се оценява на приблизително 500 000 евро без ДДС.

Трябва да се проведе подробно проучване, за да се направи пълна оценка на текущото състояние на сградата, нейните нужди и приоритети. Проучването ще разработи окончателен идеен проект за бъдещето предназначение на сградата като позволи то да бъде оформено чрез обществени дискусии. Като основа може да разгледа идейния проект на фондация “Проект Бузлуджа”, който предлага творческо, интерактивно и новаторско използване на паметника. Освен това проучването трябва да включва архитектурно заснемане, технически анализ, бизнес план, рисков анализ, план за изпълнение на проекта и оценка на въздействието върху околната среда.

Изисква се прагматичен подход и модернизиране спрямо актуалните стандарти и очаквания, но и запазване на духа на оригиналния проект. Основните комунистически символи (например звездите, текстът на основната фасада, медальонът на тавана в централната зала и мозайките) трябва да бъдат запазени заради тяхната архитектурна стойност и художествено майсторство, но не трябва да се възстановяват. Представянето, историята и тълкуването на паметника трябва да изяснят, че те не са запазени, за да популяризират отминалия социалистически период, а за да го поставят в по-широк контекст на българската история през последните два века. Освен това може да се добави стъклен асансьор. Така от терасата на върха на пилона посетителите ще могат да се насладят на грандиозна планинска гледка.

Предварителната оценка на разходите по проекта (включително спешните мерки) е 7,5 милиона евро без ДДС. Тази оценка е направена под презумпцията, че бетонната конструкция и елементите нямат необичайни повреди. Проектът би генерирал около 600 работни места на година. (Местните персонални разходи могат да варират значително, затова оценката трябва да бъде детайлно проверена и актуализирана по време на проучването). Общо между 4 и 5 години ще са необходими за изпълнението на проекта.

Основните икономически нематериални ползи са свързани със създаване на заетост (както в строителния, така и в оперативния период), ползи за околната среда, регионално развитие на туризма и развитие на бизнеса, както и привличане на внимание към важността на паметника и неговата среда. Материалните ползи от проекта са генериране на приходи от посетители, организиране на събития и допълнителни дейности (като изложби, продажби), също така субсидии и безвъзмездна помощ.

Смята се, че проектът би отговарял на условията за финансиране по един от Европейските структурни фондове, най-вероятно Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд. Критериите ще бъдат изпълнени като допринасяне за регионалното развитие, насърчаване на културен туризъм, опазване на околната среда и развитие на селските райони. Ако българското правителство има интерес за управление и изпълнение на  проекта, EIB JASPERS (независим екип, специализиран в подготовката на качествени проекти за финансиране от ЕС) би дал безвъзмездна техническа помощ за подготвянето на документите за кандидатстване.

Ако Министерство на културата поеме отговорността за паметника, с помощта на Европейските фондове може да се разработи и изпълни много по-амбициозен проект, който да включва целия Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“. Освен опазването на паметниците и природата в него, проектът може да включва цялостна противопожарна система, нова туристическа инфраструктура и включването на парка в международни туристически маршрути.

Опазването на паметника Бузлуджа би било „възобновяване на емблематична забележителност сред уникална природна среда. Това би донесло изключителни културни, туристически и икономически възможности.“ В допълнение „проектът може да се превърне в пример за други изоставени обекти от периода на социализма, както в България, така и в Източна Европа, и може да отвори врати за преоценяване на други обекти на културното наследство с цел образование, опазване и ново ползване“, заключва докладът.

Пълният технически и финансов доклад може да прочетете тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *