post

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Това е мярка, която е част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

Във връзка със стартиралата процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и присъединяване към Единния надзорен механизъм и произтичащото от това присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране е необходимо в националното законодателство да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Законопроектът предвижда при изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си националните органи за преструктуриране да прилагат Регламент (ЕС) № 806/2014 и ЗВПКИИП. Регламент (ЕС) № 806/2014 ще се прилага по отношение на България от датата на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Целта на предложените изменения е да бъде регламентирана ролята на Единния съвет по преструктуриране и националния орган за преструктуриране в националната рамка за преструктуриране с оглед присъединяването на Република България към Единния механизъм за преструктуриране. Предвижда се прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки към БНБ и обособяването в него на два подфонда, съответно подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави, и подфонд за набиране на вноски по чл. 69, чл. 70 и чл. 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.

Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към БНБ, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и дружество за управление на активи към органа за преструктуриране. Наред с това са предложени някои изменения, които целят коригиране на съществуващо към момента несъответствие между ЗВПКИИП и Директива 2014/59/ЕС относно финансирането на капитала на мостовата институция и дружеството за управление на активи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *