post

Физически или юридически лица, които не са собственици на имоти в дадена сграда, ще могат да поемат функциите на домоуправители. Професионалните домоуправители ще управляват недвижимите имоти и ще бъдат вписани в регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предвиждат промените в Закона за етажната собственост. Предложението на депутата от „Атака” Николай Пехливанов беше одобрено вечра от Народното събрание при първото четене на промените в нормативния акт.

Наличието на професионални управители ще повиши качеството на управление и поддържане на сградите като цяло и ще елиминира възможността за възникване на междусъседски конфликти, коментира Пехливанов. Подобна практика съществува в почти всички европейски държави, които постепенно са преминали от доброволен принцип на управление на етажната собственост, какъвто съществува в България, към професионално управление.

С вписването им в публичен регистър към МРРБ всеки ще може да черпи информация за физическите лица и фирми, които имат право да извършват тази дейност. Наличието на регистър ще бъде и гаранция за собствениците, които решат да наемат такива лица, посочи Пехливанов. Впоследствие регионалното министерство ще определи минималните критерии за заемането на подобна длъжност.

Друго предложение, одобрено на първо четене, е за въвеждането на функцията на временен управител за новопостроените сгради. Целта е да се преодолее административния вакуум в управлението им, който възниква от тяхното въвеждане в експлоатация до избора на управител от общото събрание.

Сдруженията на етажната собственост ще се създават само за участие в ползването на европейските фондове за саниране, одобриха още народните представители. Те няма да могат да се „ползват” от комуналните дружества, които да се обръщат към тях за плащане на общи и непокрити сметки за вода, парно и други услуги.  Това е изключително важно, тъй като спъва ефективното създаване на сдружения, коментира Пехливанов.

Други промени в закона касаят санкциите за неизпълнение на ангажиментите на домоуправителите и етажните собствености. Николай Пехливанов предлага наказания да не се налагат до 30.09.2011 г. и времето да бъде използвано за насърчаване на самоинициативността на гражданите.

„Въпросът за ефективното управление на етажната собственост е изключително важен, тъй като само за тази година се предвиждат около 70 млн. лв. за саниране на сградния фонд. Същевременно имаме не повече от 10 сдружения на етажната собственост в цялата страна, което е предпоставка тази дейност да се провали”, смята той. „Чрез измененията в закона търсим именно вариант да премахнем пречките пред ефективното му приложение”, допълни той.

Какво предвижда проектът на Николай Пехливанов

•    Опростяване на процедурите по свикване на общото събрание на собствениците
•    Възможността управлението и поддържането на общите частни на сградите в режим на етажна собственост да се извършва не само от собствениците, а и от физически и юридически лица, които не са собственици.
•    Регламентиране, че сдруженията на собствениците ще се ползват само и единствено за целите на закона.
•    Въвеждането на управители на етажната собственост, които изпълняват тази функция по занятие.
•    Създаването на регистър на лицата, които изпълняват по занятие управление на общите части, ще бъде гаранция за собствениците, които решат да наемат такива лица.
•    Уреждане на управлението и поддържането на общите части в жилищните комплекси от затворен тип, каквито са много от новостроящите сгради.
•    Фигурата „временен управител” при въвеждане в експлоатация на новопостроените сгради с цел да преодолее административния вакуум в управлението на сградите, който възниква от въвеждането в експлоатация до момента на избор на управител от общото събрание.

Какво предвижда проектът на Министерски съвет

•    Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост с оглед учреденото им право на ползване да имат същите права, както и собствениците на самостоятелни обекти.
•    Прецизират се текстовете относно съдържанието на книгата на собствениците.
•    Опростяват се процедурите по свикване и провеждане на общото събрание.
•    Прецизират се различните възможности за приемане на решения от общото събрание.
•    Разширява се кръгът на лицата, които могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет (управители) и на контролния съвет (контрольори), а именно лица, посочени от собственика/собствениците, които живеят в етажната собственост и са регистрирани в книгата на собствениците.
•    Предвижда се възможност в сгради в режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти – собственост на юридически лица (жилища, както и магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно предназначение), за членове на управителния съвет да се избират писмено упълномощени от собствениците техни представители.
•    С оглед стимулиране на инициативите за изпълнение на дейности по обновяване на сградите се допуска да могат да се създават и сдружения на собствениците, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост. В този случай сдружението може да излъчи представител, който да участва в общото събрание на собствениците по правилата, установени в закона.
•    Намалява се обемът на необходимата информация за сградата, която следва да се представи в общината/района.
•    Прецизират се текстовете, отнасящи се до заплащане на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата/входа (консумативните разходи), като се предвижда ежемесечно да се събират суми, не по-малки от 1 на сто от минималната работна заплата за страната.

професионален домоуправител

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *