post

Информация за развитието на предоставяните ВиК услуги в страната, техните цени и други данни ще съдържат Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, съобщи МРРБ.

Системата ще осигурява още публичен достъп до информация за основни показатели, одобрени в бизнес плановете на ВиК операторите, сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В нея ще се вписват още базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни данни, транспортна инфраструктура, специализирани данни съгласно Закона за водите, както и проекти за планиране и развитие.

В регистъра ще се съдържа информация за общините в асоциациите и обслужваното население, документи от общи събрания, както и решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Достъпът до публичната информация в системата и регистъра ще се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектонаредбата е разработена в изпълнение на изискването за приемане на подзаконов нормативен акт за детайлизиране на уредбата в Закона за водите. Така ще се уредят условията и редът за създаване и поддържане на системата, необходимите за това обществени отношения, както и механизъм за поддържане на актуална и публично достъпна информация за развитието на ВиК услугите в страната и други. С приемането и прилагането й ще се осигури прозрачност при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *