post

Голямата тема за водните ресурси и тяхното управление трябва да бъде в дневния ред, както на правителството, така и на Народното събрание. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешните разисквания в парламента относно политиката на министерството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции във ВиК инфраструктура, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.

Регионалният министър коментира, че Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България е добре разработен документ с участието на много политически сили в годините и на този етап не е необходимо да се промяна и актуализира.

Стратегията, която има висока оценка от Европейската комисия, важи до 2023 г. и на нея е базирана реформата на отрасъла. Основните ѝ цели са свързани с доизграждане на липсващата инфраструктура за отвеждане на отпадни води и осигуряване на условия отрасълът да е екологично, финансово и технически устойчив, т.е. съществуващата инфраструктура да се подменя и поддържа, така че да има непрекъснатост на услугите. Друга нейна цел е цените на ВиК услугите да са социално поносими, като тяхното качество и ефективността на оператора да съответстват на добрите европейски практики. Това означава увеличаване на ефективността чрез консолидация и икономия от мащаба при предоставяне на услугите, недопускане на прекомерни разходи за инфраструктура и въвеждане на регионален принцип при изграждането и рехабилитацията на мрежи и съоръжения.

Министърът подчерта, че заложените в стратегията нормативни документи са изготвени, като това, което не е направено към момента, е осигуряването на пълния размер на необходимите финансови средства в размер на 11 млрд. лв. за периода на действие на стратегията. Част от тях се осигурява от европейските програми. През миналия програмен период средствата от фондовете бяха близо 2 млрд. лв., голяма част от които бяха насочени към пречистване и канализация. Наличният през този период ресурс от 1,8 млрд. лв. ще бъде инвестиран във ВиК инфраструктура, предимно във водопроводи.

Разработената концепция на Закон за водоснабдяване и канализация предвижда запазване на публичния характер на инфраструктурата, прилагане на регионално предоставяне на услугите, централизирано планиране и финансиране, регулиране на отрасъла и запазване на социалната поносимост, каза още Аврамова. Тя обърна внимание, че към момента КЕВР е независимият орган, който определя цената на водата в различните ВиК асоциации, като тя не надхвърля прага на социалната поносимост. Регионалният министър каза още, че стои въпросът, ако цената се регулира и тя е под прага за различните области, трябва ли да се освободи, за да бъдат подпомагани социално бедните, или трябва да се държи регулирана цена, която е поносима за всички. Дебатът по този въпрос предстои, каза тя.

Във връзка с проблема с водата в Перник, Петя Аврамова отчете, че нивото в язовира е ниско и има нужда от воден режим, за да се задържи ресурс в него за повече време, докато има приток от дъждове и пролетното снеготопене. Тя обърна внимание, че проблеми има и на други места в държавата затова е важно как водните ресурси, които ВиК операторите ползват, ще се планират. Затова министърът напомни, че в момента се изгражда яз. „Луда Яна“, яз. „Пловдивци“ вече е пуснат в експлоатация, а яз. „Студена“, включително язовирната стена, се ремонтира.

Регионалният министър благодари на всички експерти, които са се отзовали и са представили своите идеи за излизане от водната криза в Перник. Очакват се анализ и решение от Басейнова дирекция. Тя благодари и на ВиК – Благоевград за помощта при отстраняване на възникващите аварии, тъй като след въвеждане на водния режим броят им е увеличен и през някои дни е имало до 16 нови, което е голямо предизвикателство пред ВиК дружеството. Затова призова то да не бъде сатанизирано, тъй като в него работят хора, които също живеят в Перник и са на режим, и които имат нужда от помощ, за да се справят със ситуацията.

Изключително е опасно в този момент проблемът в Перник и на други места да бъде политизиран и използван за популизъм, каза още Аврамова и апелира към всички, които имат отношение, да обединят усилия и да се включат в решаването му.

Тя съобщи, че днес е проведена среща в министерството с участието на областния управител, кмета на Перник и новоназначения прокурист, на която в работен порядък са обсъдени доста предложения.

Като основен проблем за целия ВиК отрасъл Аврамова определи недостатъчното финансиране и неговото развитие. Тя призова тези проблеми да се решават мъдро и с голям професионализъм, защото грешките може да струват скъпо, за което е необходимо обединяване на усилията на всички политически сили и правилно управление на всички отрасли, защото водата е национално богатство.

Водоизточниците в голяма част от България имат малък приток. Наличието на периоди на продължително засушаване, а на места – обилни валежи, доведе до своите проблеми. Затова трябва да търсим дългосрочни решения, с адекватно финансиране на ВиК отрасъла, така че да намалим загубите по водопреносната мрежа, заяви регионалният министър в отговор на журналистически въпрос. Тя допълни, че дружествата трябва да бъдат капитализирани, тъй като работят в ситуация, в която имат на социално поносима, която не може да бъде превишена, а купуват електроенергия на свободния пазар на непосилни за тях цени и за пример посочи ВиК – Добрич, 60% от разходите на което са за енергия. Затова в новия Закон за ВиК ще бъде заложено цената на водата да е социално поносима, като ще се търсят други регулаторни механизми, които да подпомогнат съществуването и нормалната работа на ВиК дружествата.

На въпрос дали ще се въведе режим на водата и за други населени места министърът коментира, че това ще се направи ако се наложи и ако се ограничи разрешеното от МОСВ водочерпене от източниците. Там, където министерството издаде заповед и ограничи водоползването, ВиК дружествата ще трябва да се съобразят според нивата на язовирите и да въведат режим на водата.

Във връзка с проверката на Районна прокуратура Перник министърът коментира, че специализираните органи трябва да преценят дали има грешка или пропуск. Тя обясни, че според Наредба 4 ВиК дружеството трябва да уведоми териториалните органи на изпълнителната власт, каквито са кметът и областният управител. То няма задължение да уведомява принципала – МРРБ, МОСВ или която и да е друга държавна структура. Режимът е трябвало да бъде въведен съвместно с кмета и с областния управител.

Регионалният министър обърна внимание, че доброто планиране и изграждане на ВиК инфраструктурата е важно и при безводие, и при поемане на високи води. Тя обясни, че изграденият за първи път в страната ни след повече от 30 години яз. „Пловдивци“ е добър проект, който се е завирил не за година, както е било предвидено, а за 72 часа в резултат от приливна вълна след обилни валежи. Затова в новите регионални прединвестиционни проучвания и в договорите, които имат ВиК дружествата, е наблегнато на водоснабдителната инфраструктура.

По отношение на протестите на автобусните превозвачи Петя Аврамова заяви, че тол таксата, която ще се плаща за изминато разстояние от тежкотоварните превозни средства, е справедливият модел и обществото е потвърдило това в направеното проучване. В резултатите от него се вижда, че то подкрепя тази реформа и този модел на таксуване. Тя допълни, че има готовност за въвеждане на системата и не се очаква ново отлагане.

Министърът каза още, че проблемите на автобусните превозвачи са свързани на първо място с нерегламентираните превози, за което трябва да се работи. Другата важна за  тях тема са дългосрочните договори, които имат с общините. Тя изрази лично мнение, че може да се помисли за промяна в ЗОП с цел осигуряване на възможност при такова форсмажорно обстоятелство каквото е въвеждане на задължителна тол такса за автобусните превози, те да имат възможност за актуализация на подписаните дългосрочни договори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *