post

По данни от последния доклад на Colliers за пазара на офис площи, трите най-динамично развиващи се офис зони през 2019 г. са районите около 7-11 км на бул.„Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. „Хладилника“. Доказателство за това е нарастващият им съвкупен дял от целия пазар, който се е удвоил от 2017 г. и през 2019 г. е достигнал 35% от общия обем в столицата. Интересът на инвеститорите и строителите също е насочен към тези зони, за което свидетелства фактът, че 71% от сградите в строеж са съсредоточени в тях. Съответно 62% от всички сключени сделки на пазара за 2019 г.са там. Средните офертни наемни нива в сегмента вконкретните райони са в диапазона 13-14 евро на кв.м. на месец.

По отношение на целия пазар на офис площи клас А, B и С в София, предлаганетопрез втората половина на 2019 г. отбеляза 4% ръсти достигна общо 2,282,700 кв.м. С това за пръв път от четири годиниобемите на офисите клас А регистрираха превеснад тези от клас В.

Обект на сключени сделки за втората половина на 2019 г. са 109,260 кв.м., а за цялата година – 175,680 кв.м. – резултати, сходни с тези през 2018 г.Търсенето през разглеждания период традиционно е провокирано от компании от секторите ИТ и аутсорсинг (55%) и Професионални услуги (21%). От доклада на Colliers се вижда, че последните предпочитат зона Център и Широк Център, докато ИТ и аутсорсинг фирмите са с фокус върху Периферия.

Участниците на пазара от страна на търсенето през второто полугодие на 2019 г. нетно са усвоили 55,600 кв.м., а през цялата година – 135,400 кв.м.Останалите свободни площи на пазара са със средни нива от 11% за разглежданото полугодие. В периода 2020-2022 г.се очаква да бъдат завършени още 396,000 кв.м., които към момента са в активно строителство.Средните офертни наеми се запазват без промяна – за клас А – 13.5 кв.м. и за клас B – 10 евро на кв.м.

Високата конкурентност между работодателите на пазара на труда и стремежът към поддържане на висока ефективност на служителите, мотивира компаниите да обръщат все по-голямо внимание на офис пространствата и работните условия в тях. Това оказва пряко влияние върху характеристиките на търсене на нов офис, към които в допълнение на стандартните като добра локация, транспортна обезпеченост и допълнителни услуги, се добавят все повече изисквания, свързани с общите части и заобикалящата среда.

През 2020 г. пазарът на офиси ще продължи да се характеризира със стабилни нива на търсене на качествени модерни площи в установени бизнес локации. Основен принос за това отново ще има ИТ и аутсорсинг сектора. В допълнение на него, нови за България компании се очаква да разгледат възможностите за стартиране на операции в столицата, както и в други големи градове като Пловдив, Бургас и Варна.
До края на годинатаще излязат 132,000 кв.м. офис площи клас А и В, от които значителен дял се концентрира в зоната на Sofia TechPark (23%).Активното строителство ще доведе до продължаване на тренда за усвояване на етап „в строеж“ и до формирането на нови бизнес локации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *