post

Народното събрание на Република България прие промените в Закона за ограничаване изменението на климата. В закона са въведени изменения и допълнения, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции.

Целта на закона е засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции. Предвижда се увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в ЕС – „таван“,  от прилагания към момента 1.74% на 2.2% от 2021 г. нататък. Това води до по-голям годишен темп на намаление на общото количество квоти, което цели общо намаление на емисиите от всички сектори в Европейската схема за търговия с емисии с 43% до 2030 г.

Въвежда се Модернизационен фонд, в който постъпват приходите от 2% от общото количество квоти в ЕС и в който България има запазен дял от 5,84% от средствата.  Действащата към момента дерогация за енергийния сектор е ограничена до 40% от разпределените на държавите членки тръжни квоти, които ще се използват на равни части в съответните години в периода 2021-2030 г. и е опционална за 10 държави членки с БВП под 60% от средния за ЕС на глава от населението, в т.ч. и България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *