post

Обемът на съществуващи офис площи достигна 2.410 млн. кв. м., към края на 2021, след завършването на  около 14,000 кв. м. офиси клас Б през последното тримесечие. Общата площ на нововъведени в експлоатация проекти от началото на годината се увеличи до 192,000 кв. м., отбелязвайки трикратен ръст, сравнено с 66,000 кв. м. новопостроени площи за 2020 година.

Площите в процес на активно строителство са в размер на около 210,000 кв.м., което бележи най-ниската строителна активност на пазара на офис площи в София от 2016 насам. Това показват данните от анализ на MBL, водеща компания, специализирана в предоставянето на консултантски и брокерски услуги в областта на бизнес имотите.

Като вземем предвид, че разходите за строителство продължават да растат от началото на годината и значителна част от проектите в процес на активно строителство бяха завършени през 2021г, очакваме строителната активност постепенно да намалее, достигайки нива подобни на тези в периода след финансовата криза от 2008 година, докато поне една част от новополучилите разрешение за ползване площи не бъдат абсорбирани.

Свободните клас А и клас Б офис площи намаляха с около 1,000 кв.м. през Q4 2021 и възлизат на 390,000 кв.м. към края на годината, отбелязвайки рекордно голям обем в модерната история на пазара на офис площи в София. 42,5% от тези площи са разположени по продължението на Цариградско Шосе.

В резултат, общият процент на свободни площи възлиза на 16.2% през четвъртото тримесечие на 2021г., което е и най-високата точка за този показател от 2015г. насам.

Обемът на клас А и Б площи, които активно се предлагат на пазара, както в съществуващи, така и в проекти в процес на изграждане, достигна 495,000 кв.м. към края на 2021, отбелязвайки спад от 57,000 кв.м. спрямо Q3 2021.

Пазарът на офис площи регистрира 14,000 кв.м нетно усвояване за четвъртото тримесечие на годината и достигна нива от 42,000 кв.м. за този показател от началото на годината, отбелязвайки двойно увеличение в сравнение с 2020.

Въпреки, че стойностите са далеч от нивата от преди пандемията и все още няма яснота при голяма част от наемателите по отношение на политиките за работното място, наблюдаваме постепенно увеличение в темповете на пазара за тази година, което вероятно ще продължи и през 2022.

За последното тримесечие бяха сключени сделки 31,000 кв.м. сравнено с 39,000 кв.м. за Q3 2021. Новонаетите офис помещения възлизат на 120,000 кв.м за годишна база, което е с 40% повече в сравнение с 2020 г.

Пазарът на офис площи постепенно набира скорост и се връща към нормалното си състояние, като наблюдаваме осезаемо повишена пазарна активност по отношение на новосключените договори за наем и нетно усвояване от началото на годината, сравнено с 2020г, когато започна коронавирус пандемията.

Въпреки, че несигурността, породена от вируса все още не е преминала, стабилният растеж и планове за развитие на основни наематели в София бива отразено и върху наемането на допълнително офис площи. Доказателство за това са и нивата на новосключени договори за наем за тази година, сходни с тези преди пандемията.

От страна на предлагането, свободните площи достигнаха най-високата си точка в съвременната история на пазара на офис площи. Близо 190,000 кв.м. от сградите в процес на строителство получиха разрешение за ползване и бяха пуснати на пазара, значителна част от които тепърва трябва да бъдат усвоени.

Очакваме излишъкът от свободни офис помещения и известната несигурност сред ползвателите да продължат натиска върху наемните нива, особено за сгради, които не съответстват с тенденциите на пазара и нуждите на наемателите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *