post

Първото издание на АТЕСТ ЕКСПО в София регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки. Изложението се проведе в периода 30 март-02 април 2022 г. в рамките на Архитектурно-строителна седмица. То беше организирано от Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), чийто членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния и горския сектори и за минната и добивната индустрия в страната.

Показателен за успеха на изложението е фактът, че бяха продадени почти всички налични машини, а сключените сделки са за повече от 15 милиона лева. Това е рекорд за българския пазар, който не е сред големите бенефициенти на европрограми за дотиране на покупката на строителни машини. Секторът е движен основно от стремежа на строителните, мините и добивните компании да обновяват техническите си паркове, за да могат да отговорят на все по-нарастващите предизвикателства както за качество и максимална производителност, така и за екологичност и енергийна ефективност при работа, особено в градска среда.

 

Във връзка с първото издание на АТЕСТ Експо председателят на асоциацията Борислав Тодоров заяви: „Независимо от сложната икономическа и политическа обстановка в следствие на Ковид пандемията, а през последните седмици и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване на доставките при много производители, членовете на АТЕСТ успяха да доставят на време достатъчен брой машини, които показаха на изложението, щандовете буквално бяха препълнени от строителна, горска и минна техника и механизация от най-нови модели и модификации. Така членовете на нашата асоциация отговориха на търсенето на клиентите и доказаха, че АТЕСТ Експо има потенциал да се превърне в най-важното събитие за индустрията през тази година и в дългосрочен план да се наложи като аналог на BAUMA в България.“

Членовете на АТЕСТ очакват ръст от 5-10% в търсенето на строителна техника през 2022 г.

Добрите резултати, отчетени от участниците на АТЕСТ Експо, потвърждават оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника в България. Според членовете на асоциацията през 2022 година ще бъде отчетен ръст от 5-10% на продажбите на машини за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия.

Тези прогнози са базирани на няколко фактора. Първият е очакването да продължи ръстът на общото и инфраструктурното строителство. В областта на сградното строителство този оптимизъм е базиран на новоиздадените разрешителни за строеж и на ръстът от 2,9% на годишна база, отчетен през месец януари от НСИ. По отношение на инфраструктурното строителство се очаква реализация на редица инфраструктурни проекти, анонсирани от правителството.

Очаква се ръст и на продажбите на горска и минна техника и инвентар. Все повече български компании модернизират техниката, с която оперират. Очаква се този процес да продължи, движен от европейските програми, благоприятната конюнктура в сектора, покачването на цените. Модернизацията е свързана не само с покупката на теглителна техника, но и на прикачен инвентар и така нататък.

АТЕСТ призовава държавата за ускорена регистрация на техниката, пакет от мерки срещу инфлацията, механизъм за индексация и сътрудничество при подготовка на кадри

Въпреки оптимистичните прогнози, членовете на АТЕСТ очертават три предизвикателства, които не само представляват риск за очаквания ръста на сектора, но биха могли да доведат и до спад. Това са: нарушените линии на доставка, високата инфлация и ръстът на цените на горива, смазочни материали и електроенергията и липсата на подготвени оператори на строителна, минна и пътно поддържаща техника. Тези биха били преодолени чрез добро партньорство между бизнеса и държавата.

Според търговците на едра строителна техника у нас, затрудненията при линиите на доставка, както на нови машини, така и на електронни компоненти и на резервни части и консумативи за тях, водят до удължаване на сроковете за доставка дори и за средата на 2023 година. Това резултира в необходимост от предоговаряне на срокове и условия, което поставя пред затруднение не само търговците, но и клиентите, които са заложили в плановете си получаване и експлоатация на нови машини. От тук произтича и риск за създаване на недоверие между клиент и доставчик, което може да доведе до разрушаване на дългогодишно градени партньорства. Забавените доставки водят и до неизбежна необходимост от промяна на правната рамка на сключване на сделки, която следва да предвижда възможности за индексация на цени и промяна на срокове, без това да води до непосилни неустойки.

За преодоляването на този проблем и компенсиране на забавянето на доставки, АТЕСТ апелира за подобряване на работата на институциите и ускоряване на регистрацията на строителни и индустриални машини. Това може да стане чрез дигитализация на голяма част от етапите и намаляване или напълно премахване на дублиращи се идентични дейности. Работата на институциите би била съществено подобрена и ако се прецизира съдържателната част на публикуваната статистическа информация за регистрираните строителни машини в България.

Риск пред сектора са и високата инфлация и ръстът на цените на електроенергията, горивата и смазочните материали. Те имат както пряк ефект, така и косвен, тъй като влияят върху поведението на клиентите и плановете им за покупка на дълготрайни материални активи.

Ето защо членовете на АТЕСТ апелират правителството да приеме спешно пакет от антинфлационни мерки и предложения от КСБ механизъм в Закона за обществените поръчки за индексация на вече сключени договори. В случай, че не бъде въведена възможност за индексация на договорите, под риск би било поставено изпълнението на плановете за развитие на строителния, минния и добивния сектори в България. Освен това, е възможно да се стигне до забавяне на изпълнението както на вече започнати строителни обекти, така и на инвестиционната програма на правителството.

Според асоциацията третото важно предизвикателство пред сектора е липсата на адекватна система за подготовка на оператори на строителни машини. За съжаление системата на професионално образование в България изостава от развитието на техниката – внедряват се все повече смарт системи, машините могат да се управляват дистанционно, използват се асистиращи механизми като различни сензори, GPS навигация и така нататък. Ето защо е необходимо операторите да преминават специална подготовка, надхвърляща сегашното ниво на обучение.

С цел справяне с дефицита на подготвени оператори на строителна и индустриална техника, членовете на АТЕСТ призовават за създаване на условия за подобряване сътрудничеството между Министерство на образованието, КСБ и доставчиците на машини при подготовката на механизатори и водачи. Това би могло да стане чрез осъвременяване на програмите за обучение и на материалната база в професионалните гимназии.

Най-големите търговци на строителна и минна техника у нас подчертават, че не само образованието трябва да отговаря на високите съвременни изисквания. Това е задължително и за внасяната техника. Ето защо членовете на АТЕСТ апелират за подобряване на контрола при вноса и допускане за работа в България на машини, които не притежават така наречения „СЕ“ сертификат и съответно не отговарят на регламентите на Европейския съюз за здраве, безопасност и опазване на околната среда. В тази връзка те предлагат и да бъдат въведени облекчения за търговците на едра строителна техника и за техните клиенти, които използват строителни машини задвижвани от газ и електричество, особено при провеждането на обществени поръчки и когато се касае за работа в градска среда.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *