post

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“ правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

 

Когато става въпрос за енергийна ефективност и устойчиво бъдеще, страната ни направи поредната крачка напред при предоставяне на възможности за цялостна реновация на сградния фонд. Благодарение на четиригодишните усилия на проекта FinEERGo-Dom,  използването на ЕСКО механизма става достъпен инструмент, който да подпомогне собствениците при обновяване на публични и многофамилни жилищни сгради.

В България, новият механизъм за цялостна реновация на сгради чрез ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, беше разработен и предложен от екипа по проекта FinEERGo-Dom, воден от Econoler (България) и подкрепен от множество партньори от Полша, Латвия, Австрия, Румъния и Словакия. Той се базира на  модела LABEEF, прилаган успешно в Латвия за реновация на сгради чрез ЕСКО, и имплементирането му в България беше възможно благодарение на стратегическите партньорства на национално  и местно ниво, сред които с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, екипите на проектите по H2020 BeSmart, SHEERenov, SHAREs, българската ЕСКО асоциация Алианс за енергийна ефективност.

В центъра на проекта стои създаденият FinEERGo-Dom център за обслужване на едно гише (one-stop-shop) – новаторско и безплатно решение, което е отговор на нуждата от предоставяне на широка гама от услуги с цел постигане на дълбока реновация на сградите в страната. Основна задача на центъра е да подпомогне общините и гражданите в правилното използване на разработения нов ЕСКО механизъм при обновяване на техните домове в рамките на Етап II от Плана за възстановяване и устойчивост, където са предвидени 175 млн. евро безвъзмездно финансиране. От изключителна важност са правилното информиране на гражданите за спецификите на новия модел, а за общините – грамотно провеждане на процедурите за избор на ЕСКО компания. В тази връзка, през следващите месеци със съдействието на местните общини се планират поредица от информационни срещи с граждани по темата за реновация на сградите, първата  от които ще бъде в Бургас на 05. декември.  В процес на уточняване са информационни кампании с община Габрово, община Благоевград и други заинтересовани общини.

Защо е необходим ЕСКО механизма

Практиката в България сочи, че основния проблем пред енергийната реновация на сградния фонд е набавянето на първоначалния ресурс за финансиране на инвестицията. По същество, при ЕСКО механизма компанията осигурява този финансов ресурс, който впоследствие се изплаща на 100% от осъществените бъдещи енергийни спестявания, а не от собствениците. Фирмата изпълнител (ЕСКО) предоставя ежегодни финансови гаранции за реализация на предвидените икономии на енергия, което на практика означава, че ако планираните енергийни спестявания не се осъществят, собственикът ще получи финансови компенсации, а ЕСКО компанията има грижата да отстрани причините за негативния резултат.

В България съществува от години законодателна рамка по отношение на договорите с гарантиран резултат, но поради несъвършенства, на практика прилагането беше с ограничен обхват – отделни програми за обновяване на жилищния фонд и оперативни програми, таргетиращи публични сгради по линия на Европейския съюз. Сред основните приноси на проекта FinEERGo-Dom е интеграцията на ЕСКО модела в редица стратегически програми на страната и въвеждане на законодателни промени за подобряване на ЕСКО модела и разширяване възможностите за прилагане му чрез хибридни форми – ЕСКО модел и грантово финансиране. Примери в това отношение са Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграден фонд (до 2050 г.), предвиждането на ЕСКО при финансиране на 20% за обновяване на многофамилни жилищни сгради при Етап II на Плана за възстановяване и устойчивост, промени в Закона за енергийна ефективност и прилежащата наредба за прилагане на ЕСКО в публичния сграден фонд, както и новата генерация финансови инструменти от Фонда на фондовете, предвиждащи възможност за комбинация с ЕСКО механизма. Бяха предвидени възможности за използване на техническа помощ по линия на международните инструменти EUCF (EUR 60 хил.) и ELENA (до EUR 3 млн.).

Проектът показа, че активните дейности по популяризиране на добрите практики са от съществено значение за успешната реновация на сградния фонд. Историята на FinEERGo-Dom  е повече от просто проект за разработване на финансов механизъм за цялостна реновация на сгради; това е история за иновации, сътрудничество и промяна. Тя показва как съвместните усилия и стратегическото мислене могат да доведат до значителни подобрения в устойчивостта на една страна и да служат като модел за други страни, които се стремят към зелено и устойчиво бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *