ПУДООС получава 90 млн.лв за закриване на на общински депа за отпадъци

post

Министерство на околната среда и водите обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС). Бенефициент по настоящата процедура е Предприятието за управление на дейностите по опазване на…