Одобрено е изменение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

post

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Това е мярка, която е част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз. Във връзка със стартиралата процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка…