post

Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. нараства с 4.1% в сравнение със същия месец на 2016 година, показват данните на НСИ. Увеличение на цените е отчетено при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.1%, добивната промишленост – със 7.9%, и преработващата промишленост – с 2%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 6.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 5.3%, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 4%, а намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили – с 3.5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 2.8%.

Данните на статистиката сочат, че цените на вътрешния пазара нарастват на годишна база повече от тези на външния. През декември те се повишават с 5.1% спрямо декември 2016 г. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.1%, в добивната промишленост – с 4.2%, и в преработващата промишленост – с 2.2%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо декември 2016 г. са отчетени при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 6.3%, производството на химични продукти – с 4.5%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 3.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 0.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 0.3%.

Спрямо ноември общият индекс на цените остава на същото ниво. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост – с 4.6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.3%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление – с 0.4%.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – с 2%, както и при производството, некласифицирано другаде – с 0.4%, а увеличение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 0.6%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване и при производството на химични продукти – по 0.5%.

Цените на международния пазар през декември 2017 г. нарастват с 2.3% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 1.7%. По-високи цени са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 14.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – със 7.7%, и производството на изделия от каучук и пластмаси – със 7%. Намаление на цените се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 4.7%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 4%.

Спрямо ноември цените спадат с 0.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0.9%. По-съществено намаление е отчетено при производството на основни метали – с 2.4%, при производството на мебели – с 1.9%, и при производството, некласифицирано другаде – с 0.5%, а увеличение се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 1.1%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 0.6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *