post

Близо 3 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост (с ДДС и планираното национално съфинансиране ) ще бъдат насочени към строителния сектор за изпълнение на различни инвестиционни проекти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи вицепремиерът Гроздан Караджов на форума „Инвестиционните проекти. Планът за възстановяване и устойчивост“.

Министър Караджов отбеляза, че най-много средства от плана – близо 1,5 млрд. лв., ще бъдат насочени за енергийно обновяване на жилищните сгради в страната за намаляване на енергийното потребление и подобряване на тяхното състояние. „До 2026 г. предвиждаме по проекта да бъдат обновени многофамилни жилищни сгради с разгъната застроена площ над 3,6 млн. кв. м“, отбеляза той. Целта е да се постигнат най-малко 30% спестяване на енергия в сградите и минимум клас „B“ на енергопотребление. Досега със средства от бюджета, чрез Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, са реновирани 1944 сгради с над 130 хил. жилища с близо 11 млн. кв. м разгъната застроена площ и над 276 хил. обитатели.

„Чрез предвиденото в Плана финансиране ще бъде продължена политиката за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната, но чрез трансформация на съществуващия модел за финансиране“, каза още вицепремиерът. За целта ще има два етапа на кандидатстване и сдруженията на собствениците ще бъдат разделени на две групи. За първата то ще е със срок до март 2023 г., като е предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности. Срокът за кандидатстване за втората група ще е от април 2023 г. до декември 2023 г., като безвъзмездната финансова помощ за обновителните дейности тук ще е 80%, а останалите 20% ще са самоучастие на сдруженията. „За него собствениците при желание от тяхна страна могат да получат финансиране чрез ЕСКО компонент или друг финансов механизъм“, обясни регионалният министър.

Освен директните екологичните ползи, изпълнението ще окаже положително въздействие върху икономическия растеж на страната, иновациите, конкурентоспособността, създаването на нови работни места, намаляване на енергийната бедност и др.

Други близо 730 млн. лв. от плана са предвидени за енергийно обновяване на обществени и бизнес сгради, стана ясно на форума. От тях около 444 млн. лв. са за публични сгради държавна и общинска собственост в цялата страна, включително за административно и обществено обслужване, за култура и изкуство, за спорт и обекти, собственост на Българска академия на науките. Приблизително 282 млн. лв. ще бъдат финансирани мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите на микро или малки, средни и големи предприятия в страната.

„Работата по подготовката на изискванията за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд вече е стартирана“, отбеляза министър Караджов.

Със 100 млн. лв. в 40 градски общини в страната е планирано да се реализира пилотна схема в подкрепа на устойчивата градска мобилност. За целта ще се прилагат мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи. Предвидено е да бъдат доставени нулевоемисионни превозни тролейбуси и автобуси за градския и междуселищния обществен транспорт. За тях ще бъдат изградени зарядни станции и ще се внедрят интелигентни транспортни системи за подобряване ефективността на градския транспорт.

Регионалният министър информира още, че са предвидени и 471,6 млн. лв. от плана за строителството на 13 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Средства са заложени и за внедряване на модерни технологии в инвестиционния процес. С над 9 млн. лв. ще се създаде система за „Строително информационно моделиране в инвестиционното проектиране“. Над 3 млн. лв. ще се инвестират в изграждането на „Единна информационна система по устройство на територията“. „Това ще даде възможност да се улеснят административните процедури и да се скъсят сроковете за изпълнение на инвестиционни проекти. Цялата информация от гледна точка на устройственото планиране ще бъде събрана на едно място и ще е леснодостъпна за бизнеса през интернет“, обясни министър Караджов.

Вицепремиерът обърна внимание, че паралелно с проектите, които ще се финансират от Плана за възстановяване и устойчивост, се довършват проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и програмите за териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г. В ход са и интегрираните ВиК проекти за 14 области в страната.

„Предстои много работа по всички програми и проекти. Необходима е добра мобилизация на строителните фирми и администрацията, на бизнеса. Това е единственият начин за успешното им изпълнение“, категоричен бе министър Гроздан Караджов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *