Русе получава 56,6 млн. лева за градско възстановяване

post

Кметът на Русе Пламен Стоилов подписа новата инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“, за изпълнение на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, на стойност 56 676 890,56 лв. През следващите години, Община Русе ще работи с високи темпове за реализирането на проекти по четири приоритетни оси, които са с голяма…

София получава 240 млн. лв безвъзмездно за градско възстановяване и развитие

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Инвестиционната програма на Столична община по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. С това се одобрява най-голяма Инвестиционна програма по процедурата. Общият размер на Инвестиционната програма възлиза на почти 280 млн.лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ в размер…

ЕК отпуска 15 млрд. евро за градско развитие до 2020 г.

post

Европейската комисия обяви резултатите от петото проучване на Флаш Евробарометър относно „Възприемането на качеството на живот в европейските градове“. Проучването беше проведено в общо 79 европейски града от всички държави — членки на ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция. Интервюирани бяха над 40 000 души по редица въпроси, свързани с градската среда….

Новата ОПРР се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините

post

През последните 7 години, благодарение на усилената работа, в страната са инвестирани 3,5 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие“ и програмите за трансгранично сътрудничество. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“, която се организира от КРИБ и вестниците „24 часа“…

1,3 млрд. лв по ОПРР 2014-2020 г са за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

post

1,3 млрд. лева по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са предвидени за изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 български града. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на информационния ден във връзка с откриването на първата процедурата по новата оперативна програма. 54%…

Приемат се предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″

post

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на…

Политиката за градско развитие е основният фокус на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

post

Сключените договори до момента по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2014 г. (ОПРР) са 1 103, с обща стойност на договорените средства в размер на 3,275 млрд. лева, което представлява 104,6 % от бюджета на програмата. Общо разплатените средства по нея са 2,316 млрд. лева, или –  71 % от размера на договорените средства…

ЕС ще финансира проекти за устойчиво градско развитие

post

Европейската комисия даде ход на нова програма, която ще помогне на градовете в Източното и Южното добросъседско пространство на ЕС да се справят с локалните предизвикателства пред устойчивото градско развитие като например енергийната ефективност, сигурността на доставките на енергия и устойчивия икономически растеж. Тази програма е част от усилията на ЕС за насърчаване на общините…

Набират се предложения за интегрирани планове за градско развитие

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо схема “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Това е втората по ред схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне…

Дискутират плана за градско развитие на София

post

Във връзка с подготвяния проект за кандидатстване по схема “В подкрепа за следващия програмен период” по приоритетна ос 5 на “Техническа помощ”, от Столична Община канят всички заинтересовани страни за участие в Дискусия за проектни идеи, включващи обекти, намиращи се на територията на Зоните за въздействие от Интегрираният план за градско възстановяване и развитие София. Дискусията…