post

Приключи оценката на проекта за изграждане на система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Проектът се изпраща за оценка в Европейската комисия /ЕК/.

Съгласно регламента на комисията всички големи инфраструктурни обекти в сектор “Околна среда” на стойност над 25 млн. евро подлежат на одобрение от ЕК, след като преминат оценка на национално ниво. Столична община ще получи достъп до финансовия ресурс, след като проектът бъде официално одобрен от ЕК.

Документацията по проекта беше отворена на 23 март 2010 г. в МОСВ, с което започна и официалната й оценка на национално ниво. Прегледът продължи до 19 април и имаше за цел да потвърди, че формулярът за кандидатстване и всички съпътстващи документи отговарят на изискванията на поканата и обосновават необходимостта от отпускане на безвъзмездната финансова помощ, посочват от МОСВ.

Общата стойност на проекта е 359 435 408 лева. От тях над 256 млн. лева ще се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз /в размер на 85 на сто/ и от държавния бюджет /в размер на 15 на сто/ чрез Оперативна програма “Околна среда”. Останалите над 103 млн. лева ще се осигурят от Столичната община със заем от Европейската инвестиционна банка.

Предвижда се да бъдат изградени инсталация за механично биологично третиране на битови отпадъци, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, депо за остатъчните отпадъци, цялата довеждаща инфраструктура до трите съоръжения – път, водопроводи за питейно и промишлено водоснабдяване, електропроводи за високо и ниско напрежение.
С изпълнението на проекта ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци в най-голямата община в България и ще се намалят количествата депонирани отпадъци с 60 на сто. Ще се създадат работни места за над 100 души.

Изпълнител на проекта е Столична община, предвижда се строителството да приключи през 2012 г., съобщават от МОСВ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *