post

Близо 11 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще бъдат вложени в изграждането на туристически обекти, фотоволтаични централи и два нови цеха за преработка на дървен материал и на метални изделия.

Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева подписа и връчи първите 36 договора по Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, съобщават от пресцентъра на ведомството.

27 от подписаните днес проекти са насочени към развитие на селски туризъм. Одобрената субсидия за тях е около 8 млн. лв. Седем от проектите са свързани изцяло с инвестиции в изграждането на фотоволтаични инсталации до 1 MW, към каквито има голям интерес.

Тази мярка е една от най-атрактивните и разнообразни за инвестиции по Програмата за развитие на селските райони, тъй като по нея се финансират дейности от закупуване на сухопътен транспорт, водолазно оборудване, през центрове за рехабилитация до цехове и Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), посочи Калина Илиева.

Освен по нея с инвестиции за разнообразяване на земеделските дейности може да се кандидатства и по Мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”, но само от земеделски производители. От тази година по двете мерки размерът на безвъзмездната финансова помощ се увеличава до 80% от стойността на инвестицията. Новият прием на проекти по тези мерки от ПРСР стартира от 14 юни.

Общо по двете мерки „Разнообразяване към неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” са подадени 844 проекта за над 204 млн. евро. От тях 224 от проектите с размер на исканата субсидия над 84.1 млн. лв. са насочени към изграждането на ВЕИ и в частност на фотоволтаици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *