post

Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост прие на свое редовно заседание Министерският съвет. Целта на промените е да се създадат повече възможности за кандидатите при тръжните процедури за отдаване на обекти под наем.

При анализ на проведените през 2009 г. и 2010 г. тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове, които не са предоставени на концесия, се констатира липса на интерес за отдаването под наем на повечето от предлаганите обекти.

Много от проведените тръжните процедури са приключили неуспешно поради неявяване на кандидати за участие в търговете. В други случаи кандидати са подали заявления не отговарят на условията на възложителя от тръжната документация. Сред причините се изтъкват и високи първоначални тръжни цени в условията на финансова и икономическа криза, както и удължаване във времето на процедурите предвид нормативните изискания за провеждането на последващи търгове.

В тази връзка се предлага възможност за намаляване на първоначалната тръжна цена до 30 на сто, както при неявяване на кандидати на първи търг, така и при явяване на един кандидат, чието заявление за участие не отговаря на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, и съответно до 50 на сто при последващи търгове.

За ускоряване на тръжните процедури са предлага условията на търга да се публикуват поне в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на съответната администрация, най-малко 15 дни вместо 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

С цел избягване на противоречиво тълкуване и прилагане, изрично се регламентира, че търгът с явно наддаване може да се проведе в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие, а търгът с тайно наддаване – ако поне един кандидат е подал заявление за участие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *