post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Александър Цветков и министърът на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция Димитриос Реппас, подписаха съвместна декларация за бъдещото сътрудничество в железопътния сектор, по време на пленарното заседание на двете правителства.

В съвместната декларация се посочват точките в железопътния сектор, по които България и Гърция ще си сътрудничат. Сред тях са разработване на операции за железопътен превоз на товари между двете страни за организиране на коридор за товарни превози от Гърция през България за Русия; предприемане на съвместни действия за бързата реализация на Приоритетен проект 22 – Атина – Солун – Промахон – Кулата – София – Видин – Калафат – Крайова – Тимишоара – Куртичи – Локошаза – Будапеща – Гиор – Хегиесшалом, намаляване на времето за престой на границите, за да се гарантира основното право на свободно движение в рамките на Общността на лица и международни превозвачи на хора и стоки.

Сред приоритетите още са осигуряване на безопасността на участниците в движението при преминаване на граничните жп преходи, подобряване на връзките и оперативната съвместимост при транспортните дейности, премахване на тесните места, ограничаващи пътния трафик на граничните контролно-пропускателни пунктове.

България и Гърция ще си сътрудничат и в подсилване ролята на иновациите и на интелигентните транспортни системи (ИТС) за плавното протичане на международните превози и наблюдаване и оценяване на въздействието на бъдещите приложения и ще работят в сътрудничество на всички нива, в рамките на ЕС за разработване на съвместни приоритетни проекти от регионално значение и разглеждане на възможността за реализирането им чрез съществуващите механизми на ЕС, публично-частното партньорство и други схеми за финансиране с подкрепата на други международни организации и финансови институции, като ефективно средство за привличане на частни инвестиции за реализирането на по-ефективни и устойчиви транспортни инфраструктурни проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *