post

Тридесет и шест общини ще могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи.

Поканата е насочена към общините с население над 10 хиляди жители, които нямат извършен анализ на нуждите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят, както и не са получавали публично финансиране до момента.

Те ще бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство.

Общият размер на инвестициите е 600 млн. лева, които ще бъдат разпределени в откриване на работни места, както и ще създадат условия пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите.

Според изискванията на Управляващият орган на ОП “Околна среда” проектните предложения могат да бъдат представяни до 01.11.2010 г., 31.01.2011 г. и 30.06.2011 г. Те ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които ще се свикват след изтичане на всеки от сроковете.

Общините следва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

Според приетото в началото на м. август т.г. решение на Министерския съвет след одобрение на проектите общините имат право да поискат аванс в размер до 35%. Така общият размер на финансовите средства, които се предвижда да бъдат предоставени по настоящата покана, заедно с отправената в края на м. юни 2010 г. покана, е в размер на 1 200 000 000 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *