На редовното си заседание вчера Правителството прие постановление, с което се определят условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД. Държавата ще оказва финансова подкрепа за общините при усвояването на средства от оперативните програми „Регионално развитие”, „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони.

Наред с това общините ще бъдат подпомагани при обслужването на лихви и такси към ФЛАГ по заеми за финансиране на проекти по съответните програми. С постановлението се предвижда още общините да се групират въз основа на интегрална оценка за кредитен потенциал, определена по методика, съгласувана с Национално сдружение на общините (НСОРБ).

Интегралната оценка представлява средна аритметична оценка за периода 2007-2009 г. на три показателя – кредитен пул (сравнителен капацитет на общините да погасяват кредитни задължения); дял на собствените приходи от всички приходи; отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности (формира се като разлика между повтарящите се текущи приходи и разходи).

Средствата в размер до 4 млн. лв. ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като целеви трансфери и са заложени със Закона за изменение и допълнение на ЗРБРБ за 2010 г.

Целта на Фонд „ФЛАГ” е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП), Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Фондът отпуска заеми на общини и на общински дружества, които изпълняват проекти, одобрени от Управляващите органи на ОП/ПРСР, както и на общини за подготовка на проектни предложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *