post

Националният съвет по биологично разнообразие /НСБР/ разгледа внесена от БАН документация за разширение на 26 от съществуващите и обявяване на 5 нови зони от мрежата Натура 2000 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Свикването на съвета и разглеждането на документацията е било належащо тъй като за България е изтекъл двукратно удължаваният вече краен срок да отстрани пропуските, посочени в забележки на Европейската комисия.

Съветът е взел решения за разширяване на зоните:
• Орсоя, Остров, Карабоаз, Пожарево – Гарван, Арчар, остров Близнаци, острови Козлодуй, остров Чайка, река Огоста, Персина и за обявяване на нова зона Ново село.
• река Тунджа 1, река Мочурица, Керменски възвишения, ЦБ буфер, Родопи – Западни и се прие обявяването на две нови зони – Конунски дол и Чирпански възвишения.
• Защитена зона Руй
• Цар Петрово, Войница, Родопи Средни и Родопи Източни, 2. за поточен рак – Кресна-Илинденци, Земен и Среден Пирин – Алиботуш

Разширяват се границите на защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан, зона Скрино, както и Защитена зона Средна гора

За две от предложените нови зони – Рила север и Рила юг съветът единодушно гласува отлагане на разглеждането на документацията за допълнително проучване на множеството предложения за допълнения и корекции на тези зони с цел постигане на консенсусни решения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *