post

Европейският съюз даде нови предложения за повишаване на икономиите на енергия до 2020 г. и за създаване на действително нисковъглеродна икономика до 2050 г. Те могат да доведат до икономии от около 1000 евро на домакинство и създаване на 2 млн. работни места, съобщават от пресцентъра на ЕК .
Стратегията се основава на три основни цели, определени за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, добиване на 20 % от енергията от възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

ЕС е на път да постигне целите си, отнасящи се до емисиите и възобновяемите източници, но изостава по отношение на целта за намаляване на потреблението на енергия. Затова целите, които ЕК си поставя са да удвои усилията си в тази посока, като в същото време излага своята дългосрочна визия за превръщането на общността в нисковъглеродна, но конкурентоспособна икономика.

Енергийна ефективност
Новият план за енергийна ефективност може да помогне на домакинствата да икономисват до 1000 евро годишно и да създаде до 2 млн. работни места. В него се призовава правителствата да намаляват потреблението на енергия в поне 3 % от обществените сгради всяка година и да превърнат енергийната ефективност в условие за всички извършвани от тях покупки на стоки и услуги. Компаниите трябва да намалят потреблението на енергия в своите офиси, а домакинствата – потреблението от домакински електроуреди. Сред предложенията са повишаване ефективността на производството на електричество и топлина, налагането на изисквания в областта на енергийната ефективност за промишленото оборудване, както и извършване на енергийни одити и управление на големите компании.

От комисията настояват и да се въведат “интелигентни” енергийни мрежи и уреди, даващи на потребителите възможност да намалят потреблението на енергия и да изчислят колко спестяват.
През следващите месеци Комисията ще предложи закони за тези мерки.

По отношение на нисковъглеродната икономика, целите, които ЕС си поставя до 20250 г са да намали емисиите на парникови газове до 5-20 % спрямо нивата през 1990 г, като в същото време повиши своята конкурентоспособност.

Планът ще изисква допълнителни инвестиции от 270 млрд. евро годишно в екологични технологии и транспорт, инфраструктура като интелигентни енергийни системи, и опазване на околната среда. Тази сума трябва да се прибави към сегашните общи инвестиции, възлизащи на 19 % от БВП на ЕС.
Тази допълнителна сума ще бъде възстановена чрез икономии в размер на 175-320 млрд. евро годишно от намаляване на вноса на петрол и газ.

Следващи стъпки
План-графикът е под формата на съобщение до Съвета, Европейския парламент и институциите на ЕС. Комисията ги приканва, както и държавите-членки и заинтересованите страни, да го взимат предвид при разработването на бъдещите политики на национално и европейско равнище, насочени към постигането през 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност. Комисията смята, че следващата стъпка трябва да бъде изготвянето на секторни план-графици в сътрудничество със съответните сектори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *