post

10 фирми искат да ремонтират ж.п. линията Септември-Пловдив, това стана ясно след като бяха отворени офертите за открита процедура за оценка на съответствието и строителен надзор за модернизация на железопътния участък.

Ремонтът има за цел постигане на скорост от 160 км/час по трасето, като за целта ще бъдат премахнати всички жп прелези, като пресичането с автомобилните пътища ще става чрез надлези или тунели.

Обект на обществената поръчка е: „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив”, по обособени позиции, както следва:

Позиция 1 – Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик.
Позиция 2 – Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски.
Позиция 3 – Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив, включително гара Тодор Каблешков.
Критерий за оценка на офертите ще е най-ниска цена. Индикативният бюджет е 9 893 505 лева без ДДС.

Проектът ще бъде финансиран от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г.

Ето какъв е списъкът на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

1.„Аксиона Инхениерия””, гр. София
2.МОТТ Макдоналд лимитид Великобриания, гр. София
3.Обединение „Прато – Рубикон”, гр. София
4.„Ептиса”, гр. София
5.Консорциум „Инфрам -СГС”, гр. София
6.Консорциум „EPG – ETE”
Айзенбан унд Баупланунгс Гмбх
ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ”, гр. София
7.Типса – Ен Ар Консулт, гр.София
8.„ЕПЕК Консулт” ДЗЗД, гр. Пловдив
9.ДЗЗД „Гетинса – Рафаилов”, гр. София
10.Обединение „Луис Бергер – Пьойри – Инфрапроект”, гр.София

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *