post

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска 8 млн. евро на Райфайзенбанк (България) за кредитиране на енергийно-ефективни проекти за домакинствата, съобщиха от финансовата институция.

Финансирането е част от новата Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (“Програмата”) в размер на 40 млн. евро, която наскоро бе одобрена от борда на директорите на ЕБВР.

Първата част на тази Програма, стартирала през 2005 г. е първият структуриран инструмент, насочен към разрешаване на проблема със загубата на енергия в домакинствата, който използва кредитирането на индивидуални клиенти, за да финансира подобрението на ефективността и допринася за развитието на предлагането в тази сфера чрез въвеждането на стриктни критерии за избор на енергийно-ефективно оборудване.

“Райфайзенбанк финансира покупката на енергоспестяващи дограми, слънчеви колектори за топла вода, отоплителни уреди на биомаса, газови котли, климатични системи, изолация”, каза Момчил Андреев, Директор за Райфайзен Груп България, “С 2500 лв. финансиране за подмяна на дограма на средно голям апартамент, сметките за топлоенергия намаляват с близо 35%. Това е отлична инвестиция, която се изплаща за около 7 години, а клиентът ползва и бонус – безвъзмездно до 20% от размера на кредита.“

Новата кредитна линия ще се фокусира върху все още неразвити области – по-комплексното подобрение на сградите чрез етажните собствености. Средствата по кредитната линия на ЕБВР ще бъдат допълнени с безвъзмездно финансиране от Международния фонд Козлодуй.

Според проучване България използва 5.6 пъти повече енергия, съотнесено към БВП, спрямо средното за Европейския съюз. Енергийната консумация на българските домакинства е над една пета от тази за страната и тъй като цената на енергията се очаква да се покачва във времето, хората са все повече заинтересовани от подобряване на енергийната ефективност в домовете си.

От началото на дейността си в България ЕБВР е вложила над 2 млрд. евро в различни сектори на икономиката, като по този начин е допринесла за мобилизирането на допълнителни инвестиции от други източници на стойност от над 5 млрд. евро. Кредитните линии, финансиращи устойчивото подобрение на енергийната ефективност в България, възлизат на около 260 млн. евро.

Райфайзенбанк (България) е клиент на ЕБВР от 2002 г. по различни кредитни линии, включително и първоначалната Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, по която е финансирала близо 5,000 проекта за 8 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *