post

Срокът за получаване на оферти по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица е удължен до 31 октомври 2011 г, съобщиха от Министерство на информационните технологии и съобщенията.

Концесията се предоставя за срок от 35 години, като концесионерът трябва извърши инвестиции за развитие и модернизиране на летището за срока на договора. Към обекта на концесията се включват и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства.

Концесионна територия на летището е с обща площ 2 115 405 кв.м.

Потенциалният концесионер трябва да има опит в дейности по управление и експлоатация на гражданско летище през последните 10 години, 1 година от които на летище с пътникопоток, надхвърлящ 200 000 пътници годишно или товарооборот, надхвърлящ 10 000 тона годишно. Той трябва да има регистриран основен капитал не по-малко от 1 000 000 евро, като размер на балансовата стойност на активите трябва да не по-малко от 5 000 000 евро.

Приходите на участника от дейностите по управление и/или експлоатация на граждански летища за поне 1 от последните 10 финансови години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да са в размер на не по-малко от 3 000 000 евро.

Подробна информация за откритата процедура може да бъде намерена на електронната страница на Държавен Вестник (http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces), както и на електронната страница на МТИТС: http://www.mtitc.government.bg в раздел „Концесии-актуално”.

Документация за участие в откритата процедура може да бъде закупена от заинтересовани лица в срок до 26 октомври 2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *