post

Правилата на Европейския съюз (ЕС) за обществените поръчки трябва да бъдат реформирани, за да се улесни достъпът на малките фирми до тях. Очаква се през декември Европейската комисия да представи съответните законодателни предложения. Това е записано в гласуваната от Европейския парламент (ЕП) резолюция, цитирана от пресцентъра на парламента.

С новите изменения се цели властите по места да възлагат поръчки не само на база на най-ниската предложена оферта, но и на най-новаторската или на тази, която предлага най-големи екологични и социални ползи.

Обществените поръчки в рамките на общността възлизат на около 17% от брутния вътрешен продукт на ЕС. В незаконодателната резолюция, изготвена от Хайде Рюле (Зелени, Германия), се казва, че използването на парите на данъкоплатците по най-целесъобразния начин е жизнено необходимо за обновяването на икономиката и за създаване на работни места, особено по време на криза.

Паспорт на поръчките, за да се опрости наддаването
Сега прилаганите правила за обществените поръчки правят тръжните процедури за договори тромави и скъпи, се посочва в документа. За да се намали административната тежест за фирмите, евродепутатите предлагат създаването в рамките на ЕС на “електронен паспорт за поръчки”, доказващ, че фирмата, която кандидатства за дадена обществена поръчка, отговаря на европравилата при провеждането на подобни процедури.

Други мерки за премахване на административните бариери са изискването на декларации за съответствие или други оригинални документи да става само от одобрените кандидати или от участника, който е спечелил търга.

Малките и средни предприятия (МСП) печелят между 31 и 38% от стойността на обществените поръчки, което е сравнително малко на фона на общия дял, който те внасят в европейската икономика (52% от общия оборот).

Не най-евтината, а най-изгодната оферта
Критерият “най-ниска цена” вече не трябва да бъде определящият фактор при възлагането на договори, се посочва още в становището. Предложението е той да бъде заменен с критерия за “икономически най-изгодна оферта” по отношение на икономическите, социалните и екологичните ползи, като се отчитат разходите за целия жизнен цикъл на съответните стоки, услуги или дейности. Това важи по-специално за храната за болници, социални заведения за възрастни хора, училища и детски градини, където качеството и производствените методи играят важна роля.

Според резолюцията разширяването на обхвата на критериите и системното приемане на алтернативни оферти също ще даде възможност на участниците в търга да предложат нови решения и по този начин обществените поръчки да се превърнат в истинска движеща сила за иновации и да се спомогне за постигането на целите, очертани в стратегията  “Европейски съюз 2020”.

Депутатите призовават Еврокомисията да направи преоценка на подходящото ниво на праговете за договори за доставки и услуги и ако е необходимо, да ги повиши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *