post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за подаване на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Според измененията се добавя още един, трети срок за подаване на проектни предложения – до 17 април 2012 г.

Проектите са насочени към изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип, изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено жилище; внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване, както и внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата.

По схемата се финансира и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги.

Бенефициенти по схемата са 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи.

Общият размер на средствата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 83 580 505,72 лв.

Максималната стойност на разходите за изграждане, оборудване, обзавеждане на едно ЦНСТ и благоустрояване на прилежащото дворно пространство следва да е в размер до 489 625 лв.

Максималната стойност на разходите за изграждане, ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на едно Защитено жилище и благоустрояване на прилежащото дворно пространство следва да е в размер до 195 850 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *