post

Близо 40 млн. лева отпуска ЕС за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура. Средствата се предоставят по линия на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, а бенефициент по схемата е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

По схемата ще се финансират проекти за изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони иразвитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура.

Целта е да се създадат условия за изграждане на устойчиви комуникационни инфраструктури, предоставящи свързаност до големите, средноголемите и отдалечените населени места, да се стимулира социалното сближаване, чрез осигуряване на достъп до on-line услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, да се повиши доверието в интернет и да се улесни и стимулира използването на широколентовия достъп от бизнеса за въвеждането на нови бизнес стратегии и предоставянето на нови услуги на крайните потребители.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, в рамките на общини, попадащи в така наречените „бели райони” и „сиви райони” съгласно класификацията на Европейската комисия в „Насоките на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи”.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 19 април 2012 г., 16:00 ч местно време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *