post

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще подпише днес първите 23 договора по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е на стойност 28,8 млн. лв.

В рамките на първия срок по схемата са одобрени всички 26 предложения. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза общо на 32 224 223,05 лв. С тези средства ще бъдат изградени 40 центъра за настаняване от семеен тип и 9 защитени жилища на територията на 26 общини в градските агломерации.

Чрез проекта ще бъде осигурена възможност на децата да живеят в среда, близка до семейната, където ще се прилага нов подход в грижата за тях. В процеса на неговото изпълнение през март т. г. са създадени 28 регионални екипа за деинституционализация. В състава им са включени 165 души – представители на избраните 81 общини, на чиято територия ще се развиват новите услуги за деца с увреждания от домове, специалисти от регионалните дирекции за социално подпомагане, районните здравни

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *