post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за водите с цел реформиране на отрасъла „Водоснабдяване и канализация”.

Законопроектът цели да предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят ясни правила за собственост върху водната инфраструктура, да се засили отговорността на държавата при осигуряване достъп до питейна вода за населението и да се повиши ефективността на ВиК операторите чрез икономия на мащаба при предоставяне на ВиК услугите при социална поносимост на цената.

Предложените промени са насочени към подобряване на качеството, обхвата и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги за потребителите в дългосрочен план; регулирането на обществените отношения, свързани с планирането на изграждането, управлението и оперирането на ВиК системите и съоръженията и постигане на оптимизация на работата във ВиК дружествата. Измененията целят и подобряване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги в съответствие с европейските практики, както и защита на обществения интерес чрез предвиждане на ясна регламентация на ВиК услуги като дейности от обществен интерес.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите има за цел чрез уреждане на обществените отношения в отрасъла “Водоснабдяване и канализация” да улесни изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и/или модернизация на ВиК мрежите и съоръженията чрез извършване на инвестиции от страна на държавата в активи – държавна собственост.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите е публикуван на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg в раздел Нормативни актове/ Проекти на нормативни актове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *