post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ търси медийна агенция, която да осигурява достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии. Това става ясно от публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки открита процедура.

С изпълнението на заданието се цели в максимална степен да бъде коригирано съществуващото все още в общественото и медийно пространство изкривяване на информация и неточното представяне на факти свързани с изпълнението на ОПРР.  Целта на Управляващия орган (УО) на ОПРР е медийната агенция да помогне за популяризиране на ОПРР, както и регулярно да бъде подавана актуална и полезна информация от страна на УО на ОПРР, чрез медийната агенция/ медия шопа, към различни печатни издания, която да представлява интерес както за бенефициентите по програмата, така и за широката общественост, като паралелно с това да бъде представян и напредъкът по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Прогнозна стойност на поръчката е 450 000 лв без ДДС. Продължителността на дейсностите е 34 месеца.

Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи е 02.03.2012 г, 16.00 ч, а срок за получаване на оферти или на искания за участие е 12.03.2012 г., 16:00ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *