post

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез НЕК, предприятие „Язовири и каскади” ще осъществява цялостния контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири и микроязовири в страната, независимо от тяхната собственост. Това стана ясно след работна среща, в Министерски съвет, във връзка с преодоляването на неяснотите по отношение собствеността, управлението и отговорността за стопанисване на язовирите в страната и предприемането на необходимите мерки за тяхното пълно обезопасяване.

В срещата при министър – председателя Бойко Борисов участваха министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на околната среда и водите Нона Караджова, представители на Министерство на земеделието и храните, „Напоителни системи”, на НЕК, предприятие „Язовири и каскади.

Като част от контролните мерки, които МИЕТ ще осъществява са и предприемането на принудителни административни мерки, в това число и принудително премахване с цел минимизиране рисковете за населението.

Язовирите, които се използват за питейно-битови нужди и за енергийни цели, стават публична държавна собственост под управлението на МИЕТ, като оператор за тяхната експлоатация и поддръжка става НЕК, предприятие “Язовири и каскади”.

Всички язовири и микроязовири, с изключение на актуваните като общинска собственост и тези за питейно-битово водоснабдяване и за енергийни цели, стават публична държавна собственост под ръководството на Министерството на земеделието и храните, като оператор за тяхната експлоатация и поддръжка става “Напоителни системи”.

Общините ще имат възможност в определен срок да заявят отказ от собствеността върху язовирите, чийто собственик са. В случаите, когато не се заяви отказ от собственост от страна на общините и няма договор за управление с оператор на съответния язовир, оператор по право става “Напоителни системи”.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще поддържа обобщен регистър на всички съоръжения във водния сектор – държавна и общинска собственост, чрез информацията, подавана от операторите на съоръженията.

В десетдневен срок МРРБ, МОСВ, МИЕТ и МЗХ ще изготвят предложения за промени в Закона за водите, които да решат устойчиво проблема с язовирите и микроязовирите.

За да не се стига до тежки последици, при отежнена зимна обстановка и при обилно и бързо снеготопене, правителството ще предприеме още редица мерки – ще се направи пълен преглед на всички малки язовири с технически неизправности, за да бъдат предприети незабавни действия за техния ремонт от предприятието “Язовири и каскади”. Друга превантивна мярка е да бъде освобождаван с 50% обема на язовирите в добро техническо състояние, за да не се стигне до преливания.

Предвижда се още Националният институт по метеорология и хидрология при БАН да подготвя оценка за снежната покривка в страната и да подава редовно информация. Ще се сформира и експертна работна група, която ще дава всекидневна информация и ще предлага конкретни мерки и решения свързани със състоянието на язовирите и тяхната безопасност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *