post

Повишаване качеството на предлаганите услуги, намаляване на оперативните разходи, строителство/управление на нови обекти и намаляване на времето за извършване на отделните дейности. Това са основните приоритети за 2012 г на фасилити мениджмънт компании и експерти, показва годишно проучване на онлайн медията Publics.bg. Междувременно все повече собственици на обществени и офис сгради започват да търсят ФМ услуги, а инвеститори в недвижими имоти предприемат стъпки към въвеждане на професионално управление на сградите си с цел оптимизация на разходите и подобряване на предоставяните услуги, както и подобряване на работната среда за служителите, сочи проучването.

В анкетата тази година са се включили 51 компании от бранша в цяла България. Повече от половината участници управляват средно между 2 и 10 сгради, а 63% управляват над 50 000 кв.м. РЗП. Повечето от компаниите, взели участие в изследването, управляват основно административни сгради – почти 35%, а жилищни сгради – малко повече от 1/4 от участниците.

Голяма част от компаниите предлагат почти всички ФМ поддържащи дейности, свързани с управление на техническото обслужване на обекта, сигурността и почистването.

Като най-слабо разпространени извършвани дейности се открояват копирните услуги, управлението на пощата и кетърингът. Най-предлаганите услуги в сферата са техническа поддръжка на съоръженията, почистване, отстраняване на повреди, поддръжка на външни площи, снегопочистване, охрана и сигурност. Това са основополагащи услуги, които почти всяка ФМ компания предлага на своите съществуващи и потенциални клиенти.

Според проучването, използването на CAFM (Computer Aided Facility Management) все още е слабо разпространено в България, като едва малко повече от четвърт от участниците имат такова приложение. Въпреки това, 88% от запитаните са на мнение, че използването на онлайн софтуерни приложения за управление на сградите и комуникация с персонала би повишило качеството на тяхната работа, а 76% от отговорилите споделят, че това би довело и до по-стриктно спазване на сроковете за изпълнение на отделни задачи.

Продължава тенденцията от миналата година компаниите трудно да си намират подходящите специалисти за ФМ дейностите – почти 3/4 от компаниите заявяват, че това е трудна задача за тях. Същевременно компаниите намират начини да повишат квалификацията на персонала си – чрез вътрешнофирмени обучения (94%), през посещения на ФМ обучения и семинари (47%)  и посещения на национални и международни конференции (41%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *