post

Ландшафтната архитектура става задължителна част от инвестиционното проектиране на всички категории обекти, съобщава vestnikstroitel.bg.

Това е записано в проектозакона за ландшафта, внесен от управляващите. Досега в българското законодателство не съществува подобен нормативен акт и чрез влизането му в сила ще се управляват, планират, опазват и проектират ландшафтите, парковете и зелените площи в България.

Въвеждането на задължителния елемент ландшафтна архитектура се прави с цел по-добро интегриране на екологичните, здравните и естетическите норми на ландшафтното устройство в конкретния обект. Само така би могло да се приложи цялостно Европейската конвенция за ландшафта. Изисква се за всеки обект да се създаде досие с документите, касаещи изпълнението му по отношение на ландшафта, което ще се съхранява от възложителя на обекта.

Законопроектът предвижда изграждане и координация на структура на управление на национално, регионално и местно ниво с цел планиране и опазване на ландшафта. Регламентират се правомощия и функции на министъра на регионалното развитие и благоустройството като водещ за осъществяването на държавната политика в областта чрез Национален съвет по ландшафта.

С предложените административни мерки ще се постигне увеличаване на правомощията на общините чрез допълването им със специалисти в областта на ландшафтната архитектура. Експертите професионално ще вземат отношение към различни казуси, свързани с опазването на природния и антропогенния ландшафт и ще се налагат превантивни мерки, които да предотвратят неизпълнението на инвестиционни проекти в градовете, каквато е практиката в последните десет години в България.

Ще бъде създаден и фонд „Ландшафтна система“, средства от който са предназначени за опазване, развитие, възстановяване и поддържане на компонентите на ландшафта в рамките на съответната община. Това ще улесни функционирането на отделните административни територии. Ще доведе до допълнителни средства за дейности, свързани с ландшафта, вследствие на които ще се повиши и качеството на живот във всяка община.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *