post

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява две открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:

1.  Определяне на изпълнител за строителството на обект: „Обходен път на гр. Враца – Път І-1 (Е-79) от км 0+000 до км 6+816.60”:

– Дължина на участъка – 6.816 км;

– Максимален срок за изпълнение –20 месеца;

– Методиката за избор на изпълнител – „Икономически най-изгодна оферта”.

2. Определяне на изпълнител за строителството на обект: „Път І-1 (Е-79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20”:

–  Дължина на участъка – 12.45 км;

–  Максимален срок за изпълнение –22 месеца;

–  Методиката за избор на изпълнител – „Икономически най-изгодна оферта”.

Обектите са предвидени за финансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *