post

Създава се Централен орган за обществени поръчки (ЦООП), който ще подобри работата с органите на изпълнителната власт и взаимодействието му с министерствата-възложители, реши правителството на вчерашното си заседание.

ЦООП беше създаден с цел да се намалят административните разходи и да се минимализира корупционният риск при провеждането на обществени поръчки. Неговите задачи са да провежда процедури и сключва рамкови споразумения с потенциални изпълнители, в рамките на които отделните министерства и администрацията на Министерския съвет договарят стоки и услуги на конкурентен принцип. Чрез ЦООП се възлагат обществени поръчки за доставки на канцеларски материали, тонери и автомобилно гориво (чрез карти за безналично плащане), както и текущо и основно почистване на сгради и закупуване на самолетни билети.

С тези промени в обхвата на обществената поръчка за доставка на горива са добавени и автокозметика и смазочни материали за автомобили, а към обществените поръчки за услуги по почистване – и осигуряването на съответните материали и консумативи.

Изрично се предвижда, че извън предмета на постановлението остават доставки и услуги по поръчки, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации.

С останалите промени министерствата-възложители се задължават да изпращат до Агенцията за обществени поръчки за публикуване в Регистъра по обществени поръчки информациите за сключени, изпълнени и прекратени договори за обществени поръчки, сключени въз основа на рамковите споразумения на Централния орган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *