post

Правото на строеж на лифтове, ски-писти, стълбове за тях, влекове и съоръжения за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите преместваеми сезонни покрития и други леки второстепенни постройки, се учредява след търг. Това реши окончателно парламентът с гласувани на второ четене промени в Закона за горите, съобщава БТА.

Член 54 от промените в Закона за горите се отнася до правото на строеж върху поземлени имоти в горски територии. Без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: “стълбове за въздушни електропроводи; стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура; сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: автомобилни горски пътища; заслони за обществено ползване; ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване; горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване; контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване; зооветеринарни и биотехнически съоръжения; нефтопроводи, топлопрооводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия”.

Правото на строеж за изграждане на обектите се учредява за срок от 30 години.

След изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на – държавата – за обекти, изградени в горски територии, които са държавна собственост; съответната община – за обекти, изградени в горски територии – общинска собственост, e записано в закона.

Според промените в Закона за горите правото на строеж за изграждане на обектите се учредява след провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост – за горски територии – държавна собственост и Закона за общинската собственост – за горски територии – общинска собственост.

Търгът се открива с решение на Министерски съвет – за горски територии-публична държавна собственост, заповед на министъра на земеделието и храните – за горски територии-частна държавна собственост, заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет – за горски територии-общинска собственост. С акта се определя началната цена и условията за провеждане на търга. Началната цена за провеждане на търга не може да бъде по-ниска от цената за учредяване правото на строеж, определена в закона, гласят още промените.

Инициатива за провеждане на търг за учредяване на право на строеж за изграждане на обектите може да бъде заявена от всяко заинтересовано лице или от съответния орган.

Според десните обаче промените ще позволят на министъра и неговата администрация да решава за всичко. Затова от Сините поискаха и президентско вето върху параграфа.

Бившият лидер на СДС Мартин Димитров смята, че законът лишава от всякакви правила и изрази съмнения, че може да се стигне до застрояване на зелени територии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *