post

Община Ловеч ще стопанисва архитектурно-историческия резерват „Вароша” – Средновековна крепост „Хисаря”, реши на вчерашното си заседание правителството. Имотът е недвижима археологическа културна ценност и до момента се управлява от Министерството на културата.

Общата площ на резервата е 33 085 кв.м и е необходим на местната власт за реализацията на проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

С друго свое решение правителството обяви имот – публична държавна собственост, представляващ горска територия, за имот – частна държавна собственост. Имотът е с площ 630 кв.м и попада в Лесоустройствения проект от 2006г. на Държавното горско стопанство „Свищов”. До момента теренът е стопанисван от Министерството на земеделието и храните. Поради промени в Закона за горите обаче имотът е загубил характеристиките си на имот – публична държавна собственост, тъй като е разположен покрай границата с Република Румъния – страна членка на Европейския съюз.

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” да получи имот от Министерството на земеделието и храните, реши още правителството. Теренът, представляващ стопански двор, е с площ 540 кв.м и се намира в землището на с.Въбел, община Никопол. Имотът е необходим на предприятието за осъществяването на проект „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – Булрис”, финансиран по ОП „Транспорт”, по който то е бенефициент.

Реализацията на проекта е свързана с осъществяването на предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура” , а именно – предоставяне на услугите по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и речните информационни услуги на корабния трафик.

Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията получи безвъзмездно помещения в сградата на Централна поща в столицата, на ул. „Гурко”№6.

До момента помещенията се стопанисваха от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, но тъй като нуждата от имота е отпаднала за тази част от сградата, същата се използва фактически от МТИТС. Имотът е необходим за административните нужди на дирекцията, която изпълнява функции по програмиране, координация и контрол на дейностите, свързани с изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти по три от програмите, финансирани със средства на ЕС – ИСПА, ОПТ и  TEN-T, както и проекти, финансирани чрез бюджета на министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *